Hotărârea nr. 625/2009

Privind aprobarea unor reglementari pentru accesul controlat al vehiculelor in ZONA PIETONALA CENTRALA din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea unor reglementari pentru accesul controlat al vehiculelor în ZONA PIETONALA CENTRALA din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.72153 din 13.07.2009 prin care Direcția Juridică propune aprobarea unor reglementari pentru accesul controlat al vehiculelor în ZONA PIETONALA CENTRALA din municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile art.128 alin.1 lit.d) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, autoritățile administrației publice locale stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulație, staționare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere,

Ținând seama de art. 159 din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice:,, In zona pietonală, semnalizata ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai daca locuiește in aceasta zona sau prestează servicii publice "din poarta in poarta" si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjeneasca ori sa împiedice circulația pietonilor si, daca este necesar, sa oprească pentru a permite circulația acestora.”

În vederea reglementarii și controlării accesului vehicolelor în zona str.Republicii-pietonal, cu excepția mijloacelor de transport greu, a căror circulație pe pietonal este reglementată conform art.31 al Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Oradea modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 663/2008,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre, avizul favorabil al Politiei Rutiere Oradea nr. 268066/13.07.2009 si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), d) și alin.4 lit. a), alin.6 lit. a pct.7,13, art.45 alin (2) lit a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I.(1) Este interzis accesul vehiculelor pe str. Republicii - pietonal, cu excepția vehiculelor riveranilor a căror intrare in imobil se poate realiza numai de pe pietonal și a autovehiculelor care asigură transportul de valori la/de la instituțiile bancare.

 • (2) Pentru autovehiculele care aprovizionează magazinele si celelalte spatii comerciale de pe pietonal și care nu au posibilități alternative de acces din afara zonei, este permis accesul în fiecare zi de luni până sâmbătă între orele 7.00 - 9.30.

 • (3) Masa totală autorizată a autovehiculelor care au acces conform alin.1 si 2 din prezenta hotărâre, nu poate depăși 3,5 tone.

Art.II. Persoanele fizice/juridice cărora li se permite accesul conform art.I, vor asigura reînchiderea sistemului de acces pietonal, sub sancțiunea aplicării unei amenzii.

Art.III. (1) Încălcarea prevederilor stipulate la art. I. constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 900- 1000 RON.

(2) Încălcarea prevederilor stipulate la art. II. constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 501000 RON.

Art.IV. Circulația în zona menționată se va face cu respectarea prevederilor art.159 din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Art.V. (1) Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată prin proces verbal de constatare a contravenției încheiat de persoanele abilitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea și agenți ai Politiei Comunitare

Oradea, denumite agenți constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001, împuterniciți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Oradea.

 • (2) În termen de 48 de ore de la întocmirea procesului verbal de constatare a contravențiilor se poate plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute.

 • (3) Achitarea amenzilor stabilite prin procesul verbal de constatare a contravențiilor se poate face la Primăria Municipiului Oradea, str. Piața Unirii nr.1, camera 14.

Art.VI. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Tehnica, Direcția Economică și Poliția Comunitară Oradea .

Art.VII. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Tehnica

 • •  Compartimentul - Unitatea Locală de Monitorizare si Transport Public Local

 • •   Direcția Juridică

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Parcări

 • •  Poliția Comunitară Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Poliția Rutieră a municipiului Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor, pe site-ul www.oradea.ro și se afișează la sediul instituției pentru aducerea la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 625


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila