Hotărârea nr. 624/2009

privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea, Fundatia de Scleroza Multipla MS Bihor si Societatea de Scleroza Multipla din România (SSMR) pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Centrul de

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea, Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor și Societatea de Scleroză Multiplă din România (SSMR) pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiul Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71602 din 10.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Municipiului Oradea aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat cu Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor și Societatea de Scleroză Multiplă din România (SSMR) pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiul Oradea”.

Având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 -“Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea modernizarea dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ce vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, ridicarea acestora la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii;

Municipiul Oradea împreună cu Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor și Societatea de Scleroză Multiplă din România (SSMR) intenționează depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiul Oradea” .

Ținând seama de prevederile Ghidului solicitantului aferent POR, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea modernizarea dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3   - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2   -

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d), e) alin (6), lit. a), pct. 2, alin (7) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Muncipiul Oradea, Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor și Societatea de Scleroză Multiplă din România (SSMR) pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiul Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

  • - Se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 624


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila