Hotărârea nr. 623/2009

aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroza multipla” care va fi depus in cadrul Programului Operational Regional (2007-2013), A

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71605/10.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „„Reabilitare, modernizare și extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2) lit. b) alin. (4) lit. a) și d), ale art.45 alin. (2) lit.a) din Legea 215/2001privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social.

Art. 2 Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” Oradea având următorii indicatori tehnico-economici:

A. Valoarea totală a proiectului este de 2.922.648 Lei (693.886 euro) inclusiv TVA

din care:

- construcții montaj (C + M) 1.969.358 Lei (467.558 euro)

B. Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Cheltuieli eligibile: 2.457.552 lei

- fonduri structurale:85% din totalul costuriloreligibile ale proiectului în valoare de 2.088.919 lei (495.944 euro) -fonduridelabugetuldestat:13%dintotalulcosturiloreligibileînvaloarede319.481 lei (75.850 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 49.152 lei

(11.670 EUR) la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 463.206 lei (109.973 euro);

  • - Dotări PSI: 1890 lei (449 euro);

- Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 49.152 lei (11.670 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului intitulat „Reabilitare, modernizare și extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 463.206 lei (109.973 euro), dotări PSI în valoare de 1890 lei (449 euro) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea;

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.623


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”