Hotărârea nr. 620/2009

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea

ROMÂNIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea

Văzând raportul de specialitate înregistrat sub nr.71548 din 10.07.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă si Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea;

Ținând cont de faptul că propunerile de valorificare a Centralei CET II corespund unor cerințe de interes major pentru populația municipiului Oradea iar pentru revalorificarea acesteia sunt prevăzute importante resurse ce urmează a fi atrase din fonduri nerambursabile pe seama Programului Operațional Regional si a Programului Operațional Sectorial Mediu;

Analizând prevederile art.1711 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală aprobat cu modificările si completările ulterioare, referitoare la procedura de dare în plată, prin care Centrala poate fi dată în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea cu terenurile si clădirile identificate potrivit fisei de evidenta a mijlocului fix;

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.(3) lit.c) d), alin.(6), lit.(a), pct.14, si a art.45, alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă s t e:

Art.1. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a ansamblului de bunuri format din terenuri, clădiri si construcții speciale si echipamente precum si orice alte bunuri care formează patrimoniul Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea, prin procedura de dare în plată prevăzută de art.1711 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală aprobat cu modificările si completările ulterioare.

Art.2. Procedura de dare în plată se inițiază de către S.C. Termoelectrica S.A. în patrimoniul căreia se află bunurile care compun patrimoniul Centralei Electrice de Termoficare CET II si se derulează prin Ministerul Economiei fată de care S.C. Termoelectrica S.A. are calitatea de debitor.

Art3. (1) În urma procedurii de dare în plată bunurile care compun patrimoniul Centralei Electrice de Termoficare CET II trec în proprietatea publică a Statului Român si administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea prin hotărâre a Guvernului României adoptată conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Predarea-primirea bunurilor formate din terenuri, construcții si construcții speciale precum si a echipamentelor, utilajelor si instalațiilor care deservesc centrala CET II, în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea se va face pe bază de protocol sau orice alte documente prevăzute de legislația în vigoare încheiate cu Statul Român prin Ministerul Economiei si Finanțelor.

Art.4. Se aprobă mandatarea primarului municipiului Oradea, d-l Ilie-Gavril Bolojan, să semneze protocolul de predare-primire care urmează a fi încheiat cu Statul Român prin Ministerul Economiei, precum si orice alte documente care privesc preluarea în administrare a Centralei CET II Oradea, inclusiv să reprezinte Consiliul Local al municipiului Oradea în relația cu Ministerul Economiei si Finanțelor.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea, d-l Ilie-Gavril Bolojan.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea, d-l Ilie-Gavril Bolojan;

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția de Dezvoltare Durabila si Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • - Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea ;

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • - Ministerul Economiei si Finanțelor prin grija Direcției de Dezvoltare Durabila si Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe pagina de site a municipiului Oradea www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 620 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.