Hotărârea nr. 62/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa si împrejmuire teren pe str. Macului nr.27, nr. cad. 16012- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa si împrejmuire teren pe str. Macului nr.27, nr. cad. 16012-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 205269 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa si împrejmuire teren pe str. Macului nr.27, nr. cad. 16012- Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Marchis Ciprian - Viorel si Marchis Mihaela in scopul determinării condițiilor de amplasare a unei construcții cu destinația locuința, reglementarea accesului la parcela situata pe str. Macului nr. 27, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Zona studiata se afla situata in intravilanul localității in cartierul Oncea, in marea majoritate ocupata de terenuri libere proprietate privata, o zona in curs de dezvoltare urbanistica a funcțiunii de locuire si de formare a rețelelor stradale. Terenul se situează adiacent străzii Macului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul in zona funcționala R1b - zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta si un front la strada de 18,0m.

Terenul studiat are suprafața de 792,0mp, este identificat cu nr. cad. 16012, înscris in CF NDF nr.86813 - Oradea in favoarea beneficiarilor Marchis Ciprian si Marchis Mihaela.

Circulația in zona si legătura cu zona centrala a orașului este asigurata de strada Macului si str. Bihorului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservita de rețelele de alimentare cu apa si canalizare iar rețeaua electrica se afla in apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa si împrejmuire teren pe str. Macului nr.27, nr. cad. 16012- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

Amplasarea construcției cu destinația locuința si a gardului de împrejmuire a parcelei se va face in limitele stabilite prin PUD conform planșei A/2 - Propuneri:

 • -  Regim de inaltime: max. S+P+E

 • -   Limita de implantare a gardului: 6 m din axul străzii Macului;

 • -    Limita de implantare construcție: min. 4,5 m de la limita trotuarului străzii Macului;

 • -   Retragere spate : minim 2,5m;

 • -    Retrageri laterale conform cod civil;

 • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc sau garaj inclus in clădire;

 • -   Indicii de utilizare a terenului POT max 35%, CUT max 0,50;

Organizarea circulației: Se propune lărgirea străzii Macului la profil de 12,0 m (6,0 m din axul străzii pe partea beneficiarului) Extinderea si modernizarea străzii pe lățimea de 12,0m, in speța constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m se va constitui conform planșei U/3- Circulația terenurilor, din:

 • -    actuala strada Macului,

 • -    parcela cu nr. cad. 19910, in suprafața de 48,0mp, rezultata in urma dezmembrării parcelei cu nr. cad. 16012 aflata in proprietatea beneficiarilor;

Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, a ofertei de donație, se va trece in proprietatea publica a municipiului Oradea, si se va înregistra la Cartea Funciara cu destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea, prin grija beneficiarului;

Asigurarea utilităților: pentru alimentarea cu apa si canalizare se propune racordarea la rețelele municipale după extinderea acestora, iar alimentarea cu energie electrica se va realiza prin branșare la rețeaua existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -    Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Marchis Ciprian - Viorel si Marchis Mihaela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 62

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.