Hotărârea nr. 619/2009

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a cotei de 4.176 / 8.192 mp din nr. cadastral 13.093 inscris in CF 86562 Oradea, situat in Oradea, str. Garii FN, in favoarea Organizatiei neguvernamentale „Habitat for Humanity Romania”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a cotei de 4.176 / 8.192 mp din nr. cadastral 13.093 înscris în CF 86562 Oradea, situat în Oradea, str. Gării FN, în favoarea Organizației neguvernamentale „Habitat for Humanity Romania”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53715 din 13.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită a suprafeței 4.176 mp din nr. cadastral 13.093 înscris în CF 86562 Oradea, situat în Oradea, str. Gării FN, în favoarea Organizației neguvernamentale „Habitat for Humanity Romania” pentru construirea unui nr. de 30 de locuințe.

Prin acordul de parteneriat cu nr. 207433/26.02.2007 încheiat între Administrația Social Comunitară Oradea și Organizația neguvernamentală non-profit Habitat for Humanity Romania abrobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/29.03.2007 în vederea realizării proiectului pentru construirea a 50 de locuințe sociale.

În cadrul acestui proiect, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 436/28.06.2007 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 4.321 mp teren situat în Oradea, str. Voltaire nr. 2, pe care s-au edificat un nr. de 20 de locuințe.

În vederea finalizării acordului de parteneriat, propunem transmiterea cotei de 4.176/ 8.192 mp din nr. cadastral

13093 înscris în CF 86562 Oradea.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c), alin 5 lit. b), art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a cotei de 4.176 / 8.192 mp teren din nr. cadastral 13093 înscris în CF 86562 Oradea, situat în Oradea, str. Gării FN identificat conform planșei anexe, în favoarea Organizației Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity România - Beiuș, în vedere construirii de locuințe pentru chiriașii care provin din imobile retrocedate .

Art. 2. Se transmite în folosință gratuită terenul identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, pe durata realizării construcțiilor, dar nu mai mult de doi ani de la data eliberării autorizației de construire.

Art. 3. Se revocă orice prevederi și dispoziții contrare prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Habitat for Humanity Romania și Habitat for Humanity România - Beiuș.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - Organizația Habitat for Humanity Romania-Beiuș

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.619


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”