Hotărârea nr. 618/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 8.091 mp. si propunere de lotizare a suprafetei de 8.091 mp., reprezentând teren ocupat de constructii, incinta Bisericii Crestine Babtiste ”Emanuel” si alee pietonala,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.091 mp. și propunere de lotizare a suprafeței de 8.091 mp., reprezentând teren ocupat de construcții, incinta Bisericii Creștine Babtiste ”Emanuel” și alee pietonală, situate în Oradea b-dul Decebal nr. 45

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53613 din 10.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.598 mp. și propunere de lotizare a suprafeței de 8.598 mp., reprezentând teren ocupat de construcții și incinta Bisericii Creștine Baptiste ”Emanuel” și alee pietonală, situate în Oradea b-dul Decebal nr. 45

În baza Autorizație de construire nr. 100/17.04.1991, Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” a edificat, pe terenul sus menționat, construcții cu suprafața totală de 2.899 mp.

În vederea reglementării juridice conform folosinței faptice, înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a construcțiilor edificate de Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” Oradea situate în Oradea b-dul Decebal 45 și a terenului public - alee pietonală - din vecinătatea Grădiniței nr. 31 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar, Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. a) și C art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUIORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a suprafeței de 55 mp. teren identificat cu nr. topo 4561/6 din teritoriul cadastral Oradea și a suprafeței de 7.731 mp. teren identificat cu nr. topo 4561/1 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public - b-dul Decebal, conform Adeverinței eliberate de O.C.P.I.Bihor nr. 126/26.01.2009.

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 147 mp. identificat cu nr. topo 4297/2 din C.F. 75836 Oradea și nr. topo 4314/1 din C.F. 682 Oradea.

Art. 3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a .imobilului cu suprafața de 8.091 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

Observații

63451 Oradea

4277/4

121

121

7.941 mp. teren proprietatea Bisericii Creștine Baptiste ”Emanuel” Oradea

4310/1

47

47

4313/2

189

189

4314/2

299

299

4315/4

392

392

4316

388

388

4317/1

195

195

4339/1

207

207

4340/3

8

8

4552/6

365

365

4553/6

74

74

4561/7

313

313

4561/8

54

54

4569/2

365

266

36314 Oradea

4277/3

594

594

4278/5

156

156

4278/6

113

113

4278/7

6

6

4278/8

150

150

4279

468

468

4280

310

310

4281

558

558

4282/1

199

199

4282/2

189

189

4283

163

163

4284/1

191

191

4284/2

59

59

4285

174

164

4286/1

176

162

4287/3

37

23

4295/1

165

165

4296

212

212

4311

263

263

4312

260

260

4313/1

84

84

4553/1

534

534

75836 Oradea

4297/2

102

23

150 mp. teren proprietate Statul Român, din care 23 mp. teren transmis în folosință gratuită ptr. 49 ani Bisericii Creștine Baptiste ”Emanuel” Oradea

682 Oradea

4314/1

45

38

65931 Oradea

4552/7

1.830

36

Adeverința O.C.P.I.Bihornr. 126/2009

4561/6

55

40

4569/1

7.731

13

TOTAL

8.091

Art. 4. Se aprobă lotizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la Art. 3 din prezenta Hotărâre, astfel:

Suprafața Nr. Cadastral constituit conf. Planului de amplasament și delimitare a imobilului, aprobatla Pct. 1 din prezentul Raportde specialitate

- mp

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

8.091

LOT 1

8.001

Teren ocupat de construcții și incinta Bisericii Creștine Babtiste ”Emanuel” astfel:

  • - cota de 7.941/8.001 mp. teren proprietatea Bisericii Creștine Baptiste ”Emanuel” Oradea

  • - cota de 60/8.001 mp. teren proprietatea Municipiul Oradea

LOT 2

90

Municipiul Oradea - Domeniu Public

Art. 5. Se aprobă înscrierea in evidențele de Publicitate imobiliară a Loturilor constituite conform Art. 4 din prezenta Hotărâre astfel:

  • a. ) Lotul 1 reprezentând Teren ocupat de construcțiile Bisericii Creștine Babtiste ”Emanuel”, cota de 7.941/8.001 mp. teren proprietatea Bisericii Creștine Baptiste ”Emanuel” Oradea, iar cota de 60/8.001 mp. teren proprietatea Municipiul Oradea;

  • b. ) Lotul 2 reprezentând Alee pietonală proprietatea publică a Municipiul Oradea

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Creștină Baptistă

”Emanuel” Oradea”.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Terenuri

- Serviciul Juridic

- A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” Oradea”

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.618


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”