Hotărârea nr. 617/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 3.430 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu suprafata de 3.430 mp., situat in Oradea str. Avram Iancu nr. 10, reprezentând Liceul

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.430 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului cu suprafața de 3.430 mp., situat în Oradea str. Avram Iancu nr.

10, reprezentând Liceul “Aurel Lazăr”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53615/10.07..2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.430 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului cu suprafața de 3.430 mp., situat în Oradea str. Avram Iancu nr. 10, reprezentând Liceul “Aurel Lazăr”.

Conform poziției 6572, 6573 și 7212 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Liceu „Aurel Lazăr” cu terenul aferent aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

În vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Oradea, str. Avram Iancu nr. 10, prin notarea în evidențele de carte funciară a proprietății Municipiului Oradea, este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 3.430 mp - teren cu construcții.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1), din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c), alin.5 lit. a) și c) art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planu

l de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.430 mp. astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

Observații

2079

2609 Oradea

937

937

2080

460

460

2081

3174 Oradea

1.762

1.762

Teren și construcții - proprietatea

3113

Adev. OCPI

Bihor

nr.38853

3.221

271

publică a Municipiului Oradea

TOTAL

3.430

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 3.430 mp. teren cu construcții, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat conform Art. 1 din prezenta Hotărâre (construcții reprezentând clădirea principală a Liceului Aurel Lazăr și anexe școlare).

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Biroul Cadastru

  • •   A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

  • •   Serviciul Tehnic Unități Socio - Culturale

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.617


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila