Hotărârea nr. 616/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 1.037 mp, situat in Oradea, str. Abatorului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 1.037 mp, situat în

Oradea, str. Abatorului,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53612 din 10.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.037 mp teren situat în Oradea, str. Abatorului .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului se delimitează suprafața de 1.037 mp teren situat în Oradea, str. Abatorului lângă Căminul „Cominca”, pe care se dorește reabilitarea spațiului verde.

Terenul în suprafață de 1.037 mp se constituie din nr. topo 4716 și 4715/3 înscrise în CF 3174 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea cu titlu de posesiune faptică .

Ținând cont de prevederile Legii 213/2001, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c), alin 5, lit. a) și c), art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 1.037 mp, astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou

constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se desprinde și formează noul nr. cadastral

Observații

1.037

4715/3

3174 Oradea

6.223

658

Terenul -Proprietatea municipiului Oradea

4716

7.490

379

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 1.037 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.616


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila