Hotărârea nr. 615/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare, a suprafetei de 657 mp teren identificat cu nr. cadastral 9234 inscris in C.F.ndf 9802 Oradea, situat in Oradea zona str. Atelierelor

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare, a suprafeței de

657 mp teren identificat cu nr. cadastral 9234 înscris în C.F.ndf 9802 Oradea, situat în Oradea zona str. Atelierelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53569 din 10.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare, a suprafeței de 657 mp teren identificat cu nr. cadastral 9234 înscris în C.F.ndf 9802 Oradea, situat în Oradea zona str. Atelierelor.

Conform C.F.ndf 9802 Oradea, nr. cadastral 9234 reprezintă Blocul de locuințe P+4E, Cămin de nefamiliști cu suprafața de 657 mp. proprietatea publică a Municipiului Oradea, care urmează să fie reabilitat prin realizarea a două corpuri de clădire distincte (scara A și scara B).

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit. c), alin.5 lit. b și c, art.45 alin. 3) și art. 123 alin. 3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului identificat cu nr. cadastral 9234 înscrs în C.F.ndf 9802 Oradea, astfel:

Nr.

cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadasral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

9234

Ndf9802

657

LOT 1

356

LOT 2

301

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și persoanele interesate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  Biroul Cadastru

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.615


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”