Hotărârea nr. 614/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 8 mp, situat in Oradea, str. Popasului, FN si concesionarea directa a suprafetei de 8 mp teren in favoarea SC Electrica SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 8 mp, situat în Oradea, str. Popasului, FN și concesionarea directă a suprafeței de 8 mp teren în favoarea SC Electrica SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53501 din 09.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 8 mp și privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 8 mp, situat în Oradea, str. Popasului, FN și concesionarea directă a suprafeței de 8 mp teren în favoarea SC Electrica SA

Terenul în suprafață de 8 mp se constituie din nr. topo 3993/41 înscris în CF 20563 Oradea, proprietatea Statului Român .

Amplasarea postului de transformare se va realiza în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1713/22.05.2009, Avizul CMUAT

nr.650/10.06.2009 și Autorizației de construire.

Ținând cont de prevederile art. 36(1) din Legea nr. 18/1991, republicată și actualizată privind fondul funciar

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. b), c), alin. 4 lit. a) alin. 5, lit. a) și b), art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 656 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

8

3993/41

1429 Episcopia Bihor

19.276

Terenul - Proprietatea municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren în suprafață de 8 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 8 mp. teren situat în Oradea, Str. Popasului, FN, identificat la pct.1 în favoarea SC Electrica SA, în vederea amplasării unui post de transformare .

Art. 4. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data întâi a lunii următoare obținerii avizului privind legalitatea hotărârii eliberat de Instituția Prefectului Județului Bihor.

Art. 5. Se aprobă redevența de 49 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art. 6. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Electrica SA .

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   SC Electrica SA

  • •    Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 iulie 2009

Nr.614

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”