Hotărârea nr. 613/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Tirpe Daniel Gabriel, reprezentând suprafata de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153990, inscris in C.F. 153990 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Tirpe Daniel Gabriel, reprezentând suprafața de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153990, înscris în C.F. 153990 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53504/09.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153990, înscris în C.F. 153990 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil cu nr. 242/04.03.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea "Planșei 2/A - Circulația terenurilor” (anexă ) pentru - construire casă D+P+M și împrejmuire, prin studiul de oportunitate se propune lărgirea străzii Piatra Craiului la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1152/23.06.2009, dl. Tirpe Daniel Gabriel donează Municipiului Oradea suprafața de 60 mp., teren identificat cu nr. cadastral 153990 înscris in C.F. 153990 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c", ,,d", alin.(5) lit. ,,b", alin.(6) lit.,,a" pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Tirpe Daniel Gabriel , reprezentând suprafața de 60 mp, teren identificat cu nr. cadastral 153990, înscris în C.F. 153990 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului .

Art. 2. Trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația terenului identificat la art. 1 condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate, de către dl. Tirpe Daniel Gabriel.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Tirpe Daniel Gabriel.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Tirpe Daniel Gabriel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.613.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"