Hotărârea nr. 612/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Burca Augustin si sotia Burca Iosana, reprezentând suprafata de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154615 inscris in C.F. 154615 Oradea, situat in Oradea str. Colinelor, cu destinatia de “drum public”

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Burcă Augustin și soția Burcă losana, reprezentând suprafața de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154615 înscris în C.F. 154615 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 535O7/09.07..2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154615, înscris în C.F. 154615 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale P și P+M, str. Colinelor, nr. cad. 154614 și 154615, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 452/28.05.2009, se propune realizarea unui profil transversal de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din axul str. Colinelor) pe partea beneficiarului, în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1499/12.05.2009 dl. Burcă Augustin și soția Burcă Iosana, donează Municipiului Oradea suprafața de 116 mp., teren identificat cu nr. cadastral 154615, înscris în C.F. 154615 Oradea.

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit. ,,b”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Burcă Augustin și soția Burcă Iosana, reprezentând suprafața de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154615, înscris în C.F. 154615 Oradea.

Art. 2.Trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, de către dl. Burcă Augustin și soția Burcă Iosana.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Burcă Augustin și soția Burcă Iosana.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Burcă Augustin prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.612.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”