Hotărârea nr. 611/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Danciu Ioan Vasile si sotia Danciu Gherghina, reprezentând suprafata de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17897, inscris in C.F. 156452 Oradea, situat in Oradea str. Livezilor, cu destinatia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Danciu loan Vasile și soția Danciu Gherghina, reprezentând suprafața de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17897, înscris in C.F. 156452 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53505/09.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17897, înscris în C.F. 156452 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor, cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil cu nr. 298/18.03.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și "Planșei 6 - Circulația terenurilor” (anexă), pentru - Construirea unei anexe agricole și pivniță S+M, se propune lărgirea străzii Livezilor la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 874/25.05.2009, dl. Danciu Ioan Vasile și soția Danciu Gherghina donează Municipiului Oradea suprafața de 148 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17897 înscris în C.F. 156452 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit. ,,b”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui, Danciu Ioan Vasile și soția Danciu Gherghina reprezentând suprafața de148 mp, teren identificat cu nr. cadastral 17897, înscris în C.F. 156452 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor .

Art. 2. Trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația terenului identificat la art. 1 condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate, de către dl. Danciu Ioan Vasile și soția Danciu Gherghina

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Danciu Ioan Vasile și soția Danciu Gherghina

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Danciu Ioan Vasile și soția Danciu Gherghina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.611.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”