Hotărârea nr. 610/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Micle Radu Cosmin si sotia Micle Gabriela, reprezentând suprafata de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152240 inscris in C.F. 152240 Oradea, situat in Oradea str. Adevarului, cu destinatia de “drum public”

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Micle Radu Cosmin și soția Micle Gabriela, reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152240 înscris în C.F. 152240 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53503/09.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152240, înscris în C.F. 152240 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuință - str. Adevărului nr. 66 nr. cad. 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 830/30.11.2005, se propune realizarea unui profil transversal de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din axul str. Adevărului) pe partea beneficiarului, în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 604/06.04.2009 dl. Micle Radu Cosmin și soția Micle Gabriela, donează Municipiului Oradea suprafața de 28 mp., teren identificat cu nr. cadastral 152240, înscris în C.F. 152240 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit. ,,b”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Micle Radu Cosmin și soția Micle Gabriela, reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152240, înscris în C.F. 152240 Oradea.

Art. 2.Trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, de către dl. Micle Radu Cosmin și soția Micle Gabriela.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Micle Radu Cosmin și soția Micle Gabriela.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Micle Radu Cosmin prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.610.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”