Hotărârea nr. 61/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinþe. Reglementare accese str. I. Paun Pincio, nr. cad. 10734-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe. Reglementare accese str. I. Paun Pincio, nr. cad. 10734-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.195118 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe. Reglementare accese str. I. Paun Pincio, nr cad. 10734-Oradea, elaborata in baza certificatului de urbanism 4415/28.12.2007 la solicitarea beneficiarului d-na Ungur Adriana Georgina, având ca scop integrarea unui ansamblu de locuințe intr-o zona preponderent rezidențiala cu locuințe individuale mici, in zona cuprinsa intre str. Cucului si prelungirile str. Aurel Covaci si str. I. Paun Pincio, stabilind condițiile de accesibilitate, regimul juridic al terenurilor si rezolvarea circulației in zona studiata.

Terenul luat in studiu este situat in zona Oncea, intre străzile Cucului si prelungirile străzilor Aurel Covaci si I. Paun Pincio, in vecinătatea zonei de locuințe propuse de SC Sticom SRL. In prezent amplasamentul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul in zona rezidențiala R1 destinata locuințelor unifamiliale, izolate.

Terenul luat in studiu in suprafața totala de 9174mp, identificat cu nr. cadastral 10734 înscris in C.F.N. nr. 9048 -Oradea, se afla in proprietatea beneficiarei Ungur Adriana Georgina.

Circulația carosabila in zona se desfășoară pe str. Cimbrului, I. Paun Pincio si Ion Bogdan spre Matei Corvin, care asigura legătura zonei studiate cu zona centrala a orașului.

Din punct de vedere al echipării edilitare in zona se fac lucrări de extindere a rețelelor de alimentare este .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe familiale. Reglementare accese str. I. Paun Pincio, nr. cad. 10734 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care fac parte din prezenta hotărâre:

  • -   Principala funcțiune propusa in zona este cea de locuire, destinata locuințelor familiale. In acest scop se vor crea 12 parcele din care 11 cu suprafața cuprinsa intre 649 si 856 mp destinate amplasării de locuințe si o parcela cu suprafața 1382 mp destinata modernizării si extinderii rețelei stradale din zona studiata;

  • -   Accesul la parcele este asigurat de străzile Aurel Covaci, I.Paun Pincio, Cucului si o strada nou creata pornind din str. Cucului pana in strada propusa ca extindere a străzii Thomas Morus, prin PUD-Ansamblu de locuințe, inițiat de SC Sticom SRL;

  • -   Atât profilul străzilor existente (I.Paun Pincio, Aurel Covaci si Cucului) cat si al străzii nou create va fi reglementat la 12,0 m;

  • -   Conform planșei 4/U - Circulația terenurilor parcela identificata cu nr. cad. 20163, înscrisa in CFNDF 93572 - Oradea, in favoarea beneficiarei Ungur Adriana Georgina, creata pentru modernizarea si extinderea rețelei stradale din zona studiata, se va dona domeniului public;

  • -   In urma acceptării donației terenul destinat modernizării si extinderii rețelei stradale din zona studiata va fi înscrisa in Cartea Funciara ca drum public in favoarea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Ungur Adriana Georgina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 61                                                                        SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi pentru.                                                                                Ionel Vila