Hotărârea nr. 609/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Urda Gabriel si a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafata totala de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152413, 152306 inscrise in C.F.(convertit) 152413 si 152306 Oradea, situat in Oradea zona str. Nojo

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Urda Gabriel și a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafața totală de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152413, 152306 înscrise în C.F.(convertit) 152413 și 152306 Oradea, situat în Oradea zona str.

Nojoridului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53502 / O9.07..2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152413 și 152306, înscrise în C.F.(convertit) 152413 și 152306 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.211/30.03.2009 și planșei 05/U-circulația terenurilor, avizată favorabil cu nr.151/11.02.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru aprobare PUZ- extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale S+P+E+M, se propune lărgirea străzii la profil transversal de11m (5,5m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr. 719/20.03.2009 , dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 164 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 152413 și 152306, înscrise în C.F.(convertit) 152413 și 152306 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit. ,,b”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Urda Gabriel și a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafața totală de 164 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 152413 și 15306, înscrise în C.F.(convertit) 152413 și 152306 Oradea.

Art. 2. Trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 de către dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan,.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 iulie 2009

Nr.609.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”