Hotărârea nr. 608/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 812 mp., reprezentând teren si constructii situate in Oradea str. stefan cel Mare nr.32

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 812 mp., reprezentând teren și construcții situate în Oradea str. Ștefan cel Mare nr.32

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53499 din 09.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 812 mp., reprezentând teren și construcții situate în Oradea str. Ștefan cel Mare nr.32.

Planul de amplasament a imobilului cu suprafața de 812 mp. se constituie conform Art.1 din prezenta Hotărâre, prin alipirea numerelor cadastrale 13074 și 10909, teren proprietate a Municipiului Oradea, reprezentând Dispensar Medical Urban nr. 23 Oradea.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c), alin.5 lit. a) și c); art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire pentru suprafața de 812 mp astfel:

Nr. CF electronic în care sunt înscrise nr.cadastrale.

Nr.

cadastrale din care se constituie nr.cadastral

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se alipește din nr. cadastrale ptr. constituirea nr. cad.

- mp

Nr.cadastral nou constituit

Observații

150166

13074

100

100

Terenul cu Dispensar Medical Urban nr.23 în regim de P+E proprietate a Municipiului Oradea

150169

10909

712

712

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea_ a suprafeței de 812 mp. teren cu nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului aprobat la Art. 1 din prezenta Hotărîre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Juridic

  • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.608.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”