Hotărârea nr. 607/2009

privind aprobarea prelungirii termenului stabilit prin art. 5 lit. f) din Contractul concesiune nr. 1190/2008, de obtinere a Autorizatiei de construire, de catre S.C. BENE INTERNAtIONAL S.R.L., pentru realizarea Punctului de colectare a Deseurilor de Echi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii termenului stabilit prin art. 5 lit. f) din Contractul concesiune nr. 1190/2008, de obținere a Autorizației de construire, de către S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L., pentru realizarea Punctului de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice pe terenul identificat cu nr. cadastrale 2145/3 și 2145/4 Oradea, situat în Oradea str. Matei Corvin nr. 327

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53500 din O9.07..2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prelungirii termenului stabilit prin art. 5 lit. f) din Contractul concesiune nr. 1190/2008, de obținere a Autorizației de construire, de către S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L., pentru realizarea Punctului de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice pe terenul identificat cu nr. cadastrale 2145/3 și 2145/4 Oradea.

În baza Procesului verbal de adjudecare a licitație din data de 25.02.2008, pentru realizarea unui Punct de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice pe suprafața de 20.000 mp. teren situat în Oradea str. Matei Corvin nr. 327, în data de 01.04.2008 s-a încheiat Contractul de concesiune nr. 1190 între Consiliul Local al Municipiului Oradea în calitate de concendent și S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L. în calitate de concesionar.

Conform art. 5 lit. f) din Contractul sus menționat, concesionarul are obligația ”să depună documentația necesară obținerii Autorizației de construcție și să înceapă construcția în maxim 90 de zile de la data încheierii contractului”.

S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L. a contractat în cursul anului 2008 o firmă specializată pentru proiectarea și executarea obiectivului sus menționat, în condițiile în care prin Certificatul de urbanism 2650/13.06.2008 nu s-a solicitat beneficiarului terenului concesionat, obținerea avizul privind utilitățile urbane și infrastructură, de la furnizorul de gaze naturale.

Deoarece în Contactul de concesiune nr. 1190/2008 este menționat faptul că terenul concesionat este subtraversat de o conductă de transport gaze naturale, concesionarul a contactat din proprie inițiativă S.C. DISTIRGAZ S.A pentru a obține informații suplimentate prind condițiile de construibilitate a terenului identificat cu nr. cadastrale 2145/3 și 2145/4 Oradea în raport cu conducta de gaz sus menționată.

A rezultat din datele tehnice puse la dispoziție de S.C. DISTIRGAZ S.A că proiectul pentru Punct de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice elaborat în condițiile Certificatul de urbanism 2650/2008 trebuie refăcut, cu respectarea retragerii de min. 50 m de la conducta magistrală de transport gaze naturale.

În aceste condiții S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L. nu s-a putut încadra în obligațiile ce îi revin conform contractului concesiune nr. 1190/2008 privind obținerea Autorizației de construire și începere a investiției.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c) alin. 5 lit. b) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului stabilit prin art. 5 lit. f) din Contractul concesiune nr. 1190/2008, de depunere a documentației în vederea obținerii Autorizației de construire de către S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L., pentru realizare Punct de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice pe terenul identificat cu nr. cadastrale 2145/3 și 2145/4 Oradea situat în Oradea str. Matei Corvin nr. 327, până la data de 30.04.2010.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L..

  - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius

  Oradea, 13 iulie 2009

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.607.

  SECRETAR

  Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”