Hotărârea nr. 606/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 3.603 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu suprafata de 3.603 mp., situat in Oradea str. Mihai Viteazul nr. 6, reprezentând Gradi

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.603 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului cu suprafața de 3.603 mp., situat în Oradea str. Mihai Viteazul nr.

6, reprezentând Grădinița nr. 30 și Dispensar Medical

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53498/ 19.07.2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.603 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului cu suprafața de 3.603 mp., situat în Oradea str. Mihai Viteazul nr. 6, reprezentând Grădinița nr. 30 și Dispensar Medical.

Nr. cadastral identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.603 mp. se constituie conform Art. 1 din prezenta Hotărâre.

Conform poziției 6375 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Grădinița nr. 30 aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

Conform 77765 Oradea, Dispensarul Medical situat în perimetrul nr. cadastral sus menționat, este proprietatea ATCOM ORADEA -societate cooperativă Meșteșugărească, cu titlu de construire.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1), din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c), alin. 5 lit. a, art. 45 alin 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIULLOCAL AL MUNICIPIULUIORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.603 mp. astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafata de teren înscrisa în C.F. -mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

Observații

3132/15

77765 Oradea

1.171

1.171

Terenul proprietate publică a municipiului Oradea si construcții:

  • - Gradinită - proprietatea Mun. Oradea

  • - Dispensar Medical - proprietatea ATCOM ORADEA Soc. Coop. Meștesugărească

3138/1

48

48

3132/7

723

723

3138/4

599

599

3140/4

1.127

1.062

TOTAL

3.603

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafețe de 3.603 mp. teren cu construcții, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat conform Art. 1 din prezenta Hotărâre (construcții reprezentând Grădiniță - proprietatea Municipiului Oradea și Dispensar Medical - proprietatea ATCOM ORADEA Societate Cooperativă Meșteșugărească).

Art. 3. Se revocă orice prevederi și dispoziții contrare prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

Serviciul Tehnic Unități Sociio - Culturale

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.606.


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila