Hotărârea nr. 605/2009

privind aprobarea transmiterii fara plata in proprietatea Bisericii Ortodoxe Române Iosia I a terenului inscris in C.F.ndf 4864 Oradea cu nr. cadastral 5570 cu suprafata de 3.500 mp situat in Oradea str. Nicolae Bolcas nr. 30

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române loșia I a terenului înscris în C.F.ndf 4864 Oradea cu nr. cadastral 5570 cu suprafață de 3.500 mp situat în Oradea str. Nicolae Bolcaș nr. 30

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53496 din 09.07.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea transmiterii fără plată în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române loșia I, a terenului înscris în C.F.ndf 4864 Oradea cu nr. cadastral 5570 cu suprafață de 3.500 mp, situat în Oradea str. Nicolae Bolcaș nr. 30.

Prin Contractul de comodat 5153/02.05.1996, Primăria Municipiului Oradea a transmis în folosința Bisericii Ortodoxe Române Ioșia I, suprafața de 1.810 mp. teren identificat cu nr. topo 2009/1 înscris în C.F. 2649 Sântandrei, situat în Oradea str. Nicolae Bolcaș nr. 30, cu destinația de construire, conform documentațiilor de urbanism aprobate.

În baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 572/27.05.2004 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5570 Oradea și s-a încheiat în data de 25.06.2004, Actul Adițional la Contractul de comodat 5153/02.05.1996, prin care s-a transmis în folosință gratuită Bisericii Ortodoxe Române Ioșia I, suprafața de 3.500 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 5570 Oradea.

Conform C.F.ndf 4864 Oradea, Biserica Ortodoxă Română Ioșia I, a edificat pe nr. cadastral 5570, biserica cu anexă în regim de înălțime parter cu suprf. construită 160,72 mp., și casă parohială.

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), (2), din Legea nr 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit.a), art. 45 (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române Ioșia I, a terenului înscris în C.F.ndf 4864 Oradea cu nr. cadastral 5570 cu suprafața de 3.500 mp, situat în Oradea str. Nicolae Bolcaș nr. 30.

Art. 2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a interdicției de înstrăinare sau schimbării destinației imobilului înscris in C.F.ndf 4864 Oradea cu nr. cadastral 5570, timp de 30 ani conform art. .4 alin (1) din Legea 239/12.07.2007.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Creștină Baptistă “HARUL“.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

- A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   Biserica Ortodoxă Română Ioșia I.

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.605.                                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”