Hotărârea nr. 603/2009

privind aprobarea transmiterii fara plata in proprietatea Bisericii Crestine Baptista “HARUL” a terenului inscris in C.F. 86351 Oradea cu nr. cadastral 14002 cu suprafata de 4.497 mp, situat in Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată în proprietatea Bisericii Creștine Baptistă “HARUL” a terenului înscris în C.F. 86351 Oradea cu nr. cadastral 14002 cu suprafață de 4.497 mp, situat în Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53495 din 09.07.2009 privind aprobarea transmiterii fără plată în proprietatea Bisericii Creștine Baptistă “HARUL” a terenului înscris în C.F. 86351 Oradea cu nr. cadastral 14002 cu suprafață de 4.497 mp, situat în Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10.

Prin contractul de comodat 396/09.12.1996 primăria municipiului Oradea a transmis în folosința Bisericii Creștine Baptiste “HARUL”, suprafața de 3.724 mp. situat în Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10, cu destinația de construire lăcaș de cult, conform documentațiilor de urbanism aprobate.

Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 14000, 14001 și 14002 Oradea aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 911/21.12.2006 delimitează folosința terenului la Spitalul Clinic de Copii Oradea, Complexul Comercial Artima și Biserica Creștină Baptistă Harul, situat în Oradea str. Corneliu Coposu.

În baza Actului Adițional nr. 2/24.01.2007 la Contractul de comodat 396/1996 și a Autorizației de luare în folosință nr. 623/20.09.2007, se notează în evidențele de Publicitate imobiliară, clădirea reprezentând Biserică cu regim de înălțime D+P+E, construită pe terenul identificat cu nr. cadastral 14002 înscris în C.F. 85351 Oradea situat pe str. Corneliu Coposu nr. 10 de Biserica Creștină Baptistă “HARUL”, conform Autorizațiilor de construire nr. 228/23.04.1996, 777/21.05.1998, 1095/26.08.1999, 1650/11.12.2002 și 635/04.03.2005

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), (2), din Legea nr 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit.a art. 45 (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată în proprietatea Bisericii Creștine Baptistă “HARUL” a terenului înscris în C.F. 86351 Oradea cu nr. cadastral 14002 cu suprafața de 4.497 mp, situat în Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10..

Art. 2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a interdicției de înstrăinare sau schimbării destinației imobilului înscris în C.F. 86351 Oradea cu nr. cadastral 14002, timp de 30 ani conform art. .4 alin (1) din Legea 239/12.07.2007.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Creștină Baptistă “HARUL“.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

- A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   Biserica Creștină Baptistă “HARUL”

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.603.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”