Hotărârea nr. 600/2009

privind atribuirea spatiului situat in Oradea, str. Octavian Goga nr.4 in favoarea S.C. ROMHANDICAP S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea spațiului situat în Oradea, str. Octavian Goga nr.4 în favoarea

S.C. ROMHANDICAP S.A.

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 53341 din 08.07.2009, prin care se propune privind atribuirea spațiului situat in Oradea, str. Octavian Goga nr.4 in favoarea S.C. ROMHANDICAP S.A.,

Având în vedere specificul obiectului de activitate al S.C. ROMHANDICAP S.A. precum și persoanele pe care aceștia le deservesc, respectiv persoanele cu handicap din municipiu, precum și din județ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se reziliază contractul înregistrat sub nr. 201079/22.04.2002, încheiat între Administrația Imobiliara Oradea și S.C. ROMHANDICAP S.A pentru spațiul situat în Oradea, str. Hațegului nr.32, începând cu 01.08.2009, urmând ca spațiul să aibă ulterior destinația de grădiniță sau creșă, după caz.

Art.2 Se aprobă atribuirea în baza unui contract de închiriere începând cu data de 01.08.2009, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului situat în imobilului din Oradea, Str. Octavian Goga nr.4, in favoarea S.C. ROMHANDICAP S.A.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile

  • - Administrația Imobiliara Oradea - Compartimentul Verificare Consumuri

  • - S.C. ROMHANDICAP S.A., prin grija Administrația Imobiliara Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.600


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila