Hotărârea nr. 60/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren si amplasare locuinþe, strada Ep. I. Alexi, prelungirea strãzilor I. Paun Pincio si Cimbrului, nr.cad. 4557/1, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4559/1, 4559/2, 4559/3, 4559/4 si 18908 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren si amplasare locuințe, strada Ep. I. Alexi, prelungirea străzilor I. Paun Pincio si Cimbrului, nr.cad. 4557/1, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4559/1, 4559/2, 4559/3, 4559/4 si 18908 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 146899 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren si amplasare locuințe, strada Ep. I. Alexi, prelungirea străzilor I. Paun Pincio si Cimbrului, nr.cad. 4557/1, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4559/1, 4559/2, 4559/3, 4559/4 si 18908 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Mag Nistor, Mag Stelian si Mag Aurelia, în vederea parcelarii terenului, reglementarii construibilității parcelelor si a reglementarii accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale pe str. Ep. I. Alexi si prelungirea str. I. Paun Pincio si Cimbrului si circulația juridica a terenurilor.

Terenul in suprafața totala de S= 4762,0mp s-a identificat cu nr. cad. 4557/1 înscris in CF NDF nr.2930-Oradea in favoarea municipiului Oradea ca si drum public, nr. cad. 4557/2 înscris in CF NDF nr.11656-Oradea in favoarea lui Mag Stelian Florin, nr. cad. 4558/1 înscris in CF NDF nr.11657-Oradea in favoarea lui Mag Nistor si sotia Aurelia, nr. cad. 4559/1 si nr. cad. 4559/4 înscrise in CF nr.2932-Oradea in favoarea municipiului Oradea ca si drum public, nr. cad. 4559/2 înscris in CF NDF nr.11658-Oradea in favoarea lui Mag Nistor si sotia Aurelia, nr. cad. 4559/3 înscris in CF NDF nr.11659-Oradea in favoarea lui Mag Nistor si sotia Aurelia, nr. cad. 18908 înscris in CF nr. 92865-Oradea in favoarea lui Mag Nistor si sotia Aurelia, ca teren itravilan, si respectiv nr. cad. 4558/2 înscris in CF NDF nr. 2931-Oradea in favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum.

Zona studiata se afla in intravilanul localității in Cartierul Oncea, in marea majoritate ocupata de terenuri libere proprietate privata, o zona in curs de dezvoltare urbanistica a funcțiunii de locuire si de formare a rețelelor stradale. Terenul se situează intre străzile Ep. I. Alexi si I. Paun Pincio. Circulația in zona se desfășoară din str. Bihorului pe str. Macului, str.Gh. Pitut, str. Ep. I. Alexi si str. I. P. Pincio, nemodernizate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren si amplasare locuințe, strada Ep. I. Alexi, prelungirea străzilor I. Paun Pincio si Cimbrului, nr.cad. 4557/1, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4559/1, 4559/2, 4559/3, 4559/4 si 18908 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune: parcelarea terenului in 4 loturi pentru construirea de case in regim de inaltime propus S+P+M si respectiv lărgirea străzii Ep. I. Alexi si a prelungirilor străzilor I.P.Pincio si Cimbrului la un profil transversal de 12,0m(carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare), conform planșei 4/U-Circulatia terenurilor, prin cedarea terenurilor identificate cu nr. cad. 4557/1, 18908, 4559/1 si 4559/4;

 • -   Amplasarea construcțiilor pe parcelele studiate se va face in interiorul limitelor de implantare prevăzute in planșa 3/U -Reglementări:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax drum ;

 • -   limita de implantare: 6,0m de la limita gard ;

 • -   retrageri laterale: cu respectare Cod civil ;

 • -   POTpropus = 35%, CUT maxim = 0,50;

 • -   Circulația in zona se desfășoară pe strada Ep. Ion Alexi si respectiv prelungirile străzilor Cimbrului si Paun Pincio;

 • -    Organizarea circulației: Strada Ep. I. Alexi si a prelungirile străzilor I.P.Pincio si Cimbrului se propun a se reglementa la profil transversal de 12,0m (2 sensuri, rigole si trotuare - 6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform propunerii din PUD;

 • -    Strada Ep. I. Alexi a fost lărgita la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF NDF nr.2930-Oradea, proprietar municipiul Oradea;

 • -    Prelungirea străzii I.P.Pincio a fost lărgita la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF NDF nr.2932-Oradea, proprietar municipiul Oradea;

 • -    Prelungirea străzii Cimbrului lărgita, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei 4/U-Circulatia terenurilor, se va constitui din:

- prelungirea străzii Cimbrului existenta si terenurile identificate cu nr. cad. 4558/2 înscris in CF NDF nr. 2931-Oradea si nr. cad. 4559/1 inscris in CF NDF nr.2932-Oradea in favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum,

- terenul identificat cu nr. cad. 18908 înscris in CF nr. 92865-Oradea, ca teren intravilan.

 • -   Terenurile destinate lărgirii străzii Ep. I. Alexi si a prelungirilor străzilor I.P.Pincio si Cimbrului se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 4/U-Circulatia terenurilor si ofertei de donație legalizată notarial nr. 1241/12.09.2008;

 • -   In urma trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

 • -   Asigurarea utilităților: dotarea cu utilitati a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Mag Nistor, Mag Stelian si Mag Aurelia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 60


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila