Hotărârea nr. 6/2009

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „Împreunã pentru performanþe în educaþie, instruire ºi profesiune” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, program fin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea participării Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „Împreună pentru performanțe în educație, instruire și profesiune” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, program finanțat de Uniunea Europeană

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.102.071 din 21 ianuarie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contribuției proprii a Municipiului Oradea, în valoare de 3.200 EUR, ca și co-finanțare la proiectul intitulat „Împreună pentru performanțe în educație, instruire și profesiune”, care va fi depus in cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, plus cheltuielile neeligibile, între care se enumera si TVA care va fi recuperata ulterior.

Deoarece în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 lansat de Uniunea Europeană Municipiul Oradea poate depune proiectul „Împreună pentru performanțe în educație, instruire și profesiune”.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 36 alin. (2) lit.b și lit.e, alin.4 lit.a, alin.7 lit.a, art. 45 alin (2) lit.a și lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la Programul de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 în vederea realizării proiectului „Împreună pentru performanțe în educație, instruire și profesiune”.

Art.2. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea in valoarea de 3.200 EUR (2%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Împreună pentru performanțe în educație, instruire și profesiune”, care va fi depus in cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013.

Art.3. Se aprobă suportarea cotei de contribuție proprie în valoare de 3.200 EUR reprezentând 2% din valoarea proiectului propus a se finanța, plus a cheltuielilor neeligibile, între care se enumera si TVA care va fi recuperata ulterior, care se va face din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, care este autorizată să efectueze modificările ce se impun în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009

Nr.6.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila