Hotărârea nr. 599/2009

privind darea acordului de principiu pentru cedarea cotei - parti in suprafata de 31,9 mp din partile de folosinta comune, in vederea mansardarii podului din imobilul situat in Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 1

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind darea acordului de principiu pentru cedarea cotei - părți în suprafață de 31,9 mp din părțile de folosință comune, în vederea mansardării podului din imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 1

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 53327 din 08.07.2009, prin care se propune darea acordului de principiu pentru cedarea cotei-părți din părțile de folosință comune în vederea mansardării podului imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 1.

Având în vedere faptul că finalitatea cedării cotei-părți în suprafață de 31,9 mp din părțile comune (pod), este aceea de a îmbunătăți utilitatea părților comune ale imobilului și totodată de a spori valoarea imobilului.

Ținând cont de faptul că nu suntem în prezența unui act de dispoziție ci a unui act de administrare , prin care se circumscrie dreptului de administrare atribuit Consiliului Local al Municipiului Oradea asupra imobilelor aflate în proprietatea privată a Statului Român

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5 lit.b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se dă acordul de principiu cu privire la cedarea cotei -părți în suprafață de 31,9 mp din podul imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, ce revine Statului Roman.

Art.2. Darea acordului cu privire la cedarea cotei -părți în suprafață de 31,9 mp din podul imobilului situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, va fi condiționată de îndeplinirea următoarelor obligații de către beneficiarul lucrărilor de mansardare:

 • - construirea unui lift care să deservească toți proprietarii sau locatarii imobilului

 • - renovarea fațadei imobilului

 • - lucrările de renovare a fațadei se vor derula în paralel cu lucrările de finisare a exteriorului mansardei

 • - schimbarea coloanelor de țevi care realizează alimentarea cu apă caldă , rece și agent termic a apartamentelor și spațiilor cu altă destinație existente

 • - creșterea numărului de unități locative nu trebuie să afecteze debitul, temperatura și presiunea rețelelor de apă rece, apă calda și agent termic; în caz contrar obligația de remediere revine beneficiarului lucrărilor de mansardare

 • - se va asigura starea de funcționare a hidroforului cu care este dotată clădirea , prin înlocuirea pompelor de apă și vid cu unele noi, întreținerea și revizuirea instalațiilor conexe , curățarea bazinului , vopsirea , înlocuirea panoului electric de comandă și protecție

 • - se vor realiza lucrările necesare pentru consolidarea scărilor ( principală și de serviciu) , reparații, gletuiri, zugrăviri și iluminarea acestora prin montarea unor corpuri de iluminat moderne , acționate printr-un sistem automat

 • - se vor înlocui ușile din casa scării principale care asigură accesul spre paliere cu unele noi

 • - balustradele metalice existente în casa scării principale și pe palierele de acces pe nivele, spre apartamente , vor fi consolidate , aliniate, întreținute și vopsite. Plăcile de marmură existente vor fi curățate și aduse la culoarea lor inițială , iar acolo unde lipsesc se va proceda la completarea lor

 • - se va realiza repararea ( reparații, gletuire, zugrăvire, vopsire etc.) camerei portarului (ap. nr. 1) dispusă la parterul imobilului cu acces din curtea interioară

 • - în schimbul cotei-părți cedate proprietarii actuali vor primi în coproprietate un apartament cu două camere , cu o suprafață utilă de aproximativ de 55-60 mp., finisat, la cheie, nemobilat, cotă parte din apartament ce va reveni fiecăruia fiind proporțională cu cota parte indiviză cedată din podul imobilului.

 • - apartamentele dispuse la etajul 3 al imobilului, cele care vor suferi eventuale deteriorări ca urmare a efectuării lucrărilor de mansardare vor beneficia de reparații în vederea aducerii lor la starea tehnică existentă la momentul începerii lucrărilor de mansardare

 • - se va monta un sistem de alarmă care să permită monitorizarea din oricare apartament a prezentei persoanelor străine.

 • - clădirea va beneficia de un sistem de iluminare pe exterior menită să contribuie la punerea în valoare a valenței de

monument arhitectonic a acesteia.

Art..3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Juridic, Serviciul Planificare Investiții Imobile

 • - D-nul Onchis Ion-Radu, cu domiciliul în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.1, ap.17

- Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.599


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”