Hotărârea nr. 598/2009

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 1 an, a spatiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primariei nr.3 in favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primăriei nr.3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 53341 din 08.07.2009, prin care se propune darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primăriei nr.3 in favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea

Având în vedere faptul că municipalitatea are un rol important în promovarea cu prioritate a disciplinelor sportive cu tradiție și valoare deosebită în municipiul Oradea,

Luând în seama solicitările transmise municipalității de către Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin care datorită faptului că activitatea acestora este finanțată de la bugetul local, dorește darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul I al imobilului Oradea, Str. Primăriei nr.3, respectiv utilizarea acestuia în baza unui contract de comodat,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit.a, art. 45 alin.(3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la etajul I al imobilului din Oradea, Str. Primăriei nr.3, în favoarea Club Sportiv Municipal Oradea.

Art.2. Pentru spațiul dat în folosință gratuită, menționat la punctul 1, se încheie contract de comodat cu data de 01.08.2009 care va cuprinde în principal următoarele clauze:

-părțile contractului

-obiectul contractului

-durata contractului

-drepturi și obligații ale părților

-alte clauze de natură să conducă la o bună exploatare a imobilului

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.341/29.04.2009, privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la parterul, respectiv etajul I al imobilului situat în Oradea, B-dul Gen. Magheru nr.7, bl M 7, în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului

  • - Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile și Compartimentul Verificare Consumuri

  • - Clubul Sportiv Municipal Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 598                                                  SECRETAR

Ionel Vila