Hotărârea nr. 597/2009

privind aprobarea protocolului de predare – primire a cinematografului „Transilvania” situat in Oradea, P-ta Regele Ferdinand nr. 2, intocmit conform dispozitiilor Legii 303/2008

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea protocolului de predare - primire a cinematografului „Transilvania” situatîn Oradea, P-ța Regele Ferdinand nr. 2, întocmit conform dispozițiilor Legii 303/2008

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 53329 din 08.07.2009, prin care se propune aprobarea protocolului de predare - primire a cinematografului „Transilvania” situat în Oradea, P-ța Regele Ferdinand nr. 2, întocmit conform dispozițiilor Legii 303/2008.

Conform datelor de identificare ale Cinematografului Transilvania, comisia a preluat cinematograful Transilvania, având o capacitate - număr de locuri 339, clădire și teren în suprafață desfășurată de 647 mp, suprafață construită 480 mp și suprafață teren 675 mp. Destinația imobilului este sală pentru spectacole, manifestări culturale inclusiv difuzare film.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit.b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă protocolul de predare - primire a cinematografului „Transilvania” situat în Oradea, P-ța Regele Ferdinand nr. 2, între RADEF România Film și Consiliul Local al municipiului Oradea, încheiat conform Legii nr.303/2008, înregistrat sub nr.51691-17.06.2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele indiferent de natura acestora, încheiate de RADEF România Film pentru exploatarea cinematografului, nu se preiau de Consiliul Local al municipiului Oradea și nici nu se prelungesc de drept, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile

  • -  Compartimentul Documente de Proprietate

  • -   RADEF România Film, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.597


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

PROTOCOL DE PREDARE PRIMIRE

încheia a s ta zi /?    ---


Preambul:


R . A. D. E. F

ROMÂN»AFIU& iE^iRgNy..L ' 200./. Lona^.L.......Prezentul se încheie în vederea aducerii ia îndeplinire a dispozițiilor Legii 303/2008 privind transmiterea cinematografelor din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm,, în domeniul public al autorităților locale ale unor orașe, municipii și în administrarea consiliilor locale.

Protocolul se încheie între:

R.A.D.E.F. „RomâniaFilm,, cu sediul în București, B-duI. Magheru, nr. 12-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10995/1991, CUI 2351453, având contul nr. RO35RNCB5010000000910001 deschis la B.C.R. Filiala Sector 1 București, telefon/fax 021.310.44.82, ■ reprezentată prin INCROSNATU Elena - Director General, NEGRUTI Marcel - Director economic și VLAD Roxana — Consilier juridic - mandatați de Consiliul de Administrație ai R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” prin Hotărârea nr. 3/04.03.2009, în calitate de PREDĂTOR

si

reprezentat prin zU>zzA<2-__________________________________

în calitate de PRIMITOR

Art. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol îl constituie predarea - primirea imobilului (construcție și teren) cinematograf                   ________________

situat în                                                       din domeniul privat al

statului și administrarea R.A.D.E.F. „RomâniaFilm,, in domeniul public al

A Miwfa'P/ViU/'        ________________________și în

administrarea Consiliului Local al /__________

Kvt.l, TEMEIUL LEGAL

Temeiul legal al prezentului protocol îl constituie Legea 303/2008 privind transmiterea cinematografelor din domeniul privat ai statului și din administrarea R.A.D.E.F. „RomâniaFilm,, în domeniul public al autorităților locale și în administrarea consiliilor locale.

La baza Încheierii prezentului protocol a stat procesul—verbal dc predare-primire incheiat intre parii la data de                F_____ si face parte

integranta din prezentul.

La data predării in cadrul cinematografului se afla chiriașul S.C.

—                                  cu contract valabil pina la

va suporta c/valoarea mijloacelor Fixe si a obiectelor de inventar existente in cinematograf, conform listelor anexate la prezentul protocol.

Plata se va efectua în contul R.A.D.E.F. „RomaniaFilm” nr. R035RNCB50100000009I0001 deschis la B.C.R.- Filiala Sector I București, în termen de 30 zile de la data în6heUdi4îrezeiituJuLpro-t.QGoE

Prezentul protocol a fost încheiat astazi /T             , în 2 (doua)

exemplare, egal autentice, câte I (unu) exemplar pentru fiecare parte.

R.A.D.E.F. „RomaniaFilm”DIRECTOR GENERAL,

. li —v. IRCRORT4TU

II o H z \\ o


V?. M/iÂNlAFILMc

DIRECTOR ECONOMI^^^

Ec. Marcel


CGRUTIConsilier Juridic, Roxana VLADc^
PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE încheiat astazi /z jz .     9


Preambul:

Deciziei nr. 2579 din 20.06.2008 a înaltei Curți de Casație și Contencios Administrativ și Fiscal care anulează Hotărârea


Urmare a

Justiție - Secția

5                                          5

Guvernului nr. 1792 din 20.12.2006, sala/grădina de spectacol cinematografic

_________situat (ă) în                                            'Zr Z-, revine în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”.

Față de cele prezentate mai sus, pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 2579 din 20.06.2008 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția Contencios Administrativ

5                            5       7                    î                        5

și Fiscal, se încheie prezentul protocol între:

R.A.D.E.F. „RomâniaFilm,, cu sediul în București, B-dul. Magheru, nr. 12-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10995/1991, CUI 2351453, având contul nr. R035RNCB5010000000910001 deschis la B.C.R. Filiala Sector 1 București, telefon/fax 021.310.44.82, reprezentată prin INCROSNATU Elena - Director General, NEGRUTI Marcel - Director economic, în calitate de PRIMITOR

Și

tâc/ț,               7>/'u tu/         4 -

/i'7 p/fotd /  _______________________________________________________________

reprezentată prin_____________/£/£          _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 în calitate de PREDĂTOR.

Art. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol îl constituie predarea - primirea sălii/grădinii de spectacol cinematografic 77////tț       ______________(construcție și teren), situat

(ă) în                                               _____________ din domeniul

public al municipiului            ____________și administrarea__

.5 în domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm,,.

Art. 2. TEMEIUL LEGAL

Temeiul legal al prezentului protocol îl constituie Decizia nr. 2579 din 20.06.2008 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția Contencios Administrativ și Fiscal care anulează Hotărârea Guvernului nr. 1792 din 20.12.2006.

Predare-primirea sălii/grădinii de spectacol cinematografic        X//// /

situat (ă) în                                        ____________ s-a efectuat în prezența

comisiei de predare numită prin Dispoziția președintelui_____________________________

nr._____din__și a comisiei de primire numită prin Decizia R.A.D.E.F.

„RomâniaFilm” nr.       din               •

Rezultatele operațiunii de predare-primire au fost consemnate în Procesul-Verbal nr.           din /pâG. întocmit de cele două comisii, care

face parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost încheiat astazi          2-C 0 $________, în

2(doua) exemplare, egal autentice, câte 1 (unu) exemplar pentru fiecare parte.


PRIMITOR,

R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”

DIRECTOR GENE^^Q^fer'

Ec. Elena INCROSNĂTUV


v- °

DIRECTOR ECONCWMI^'Sjf'

Ec. Marcel NEGRUTF^

AVIZAT JURIDIC,

AVIZAT JURIDIC,


-

/

/

/


PROCES VERBAL de predare primire a activului si pasivului cinematografului “TRANSILVANIA” Oradea Jud. Bihor

construit in anul , avand capacitatea de

In conformitate cu prevederile punctului 8, subpunct 4 din Legea 303 /03.12.2008 se prcda/preia activul si pasivul cinematografului “TRANSILVANIA” Oradea după cum urmeaza:

I. ACTIV

3.058,57 lei ( valoare cinematograf )


- contul 2121

(clădire cinematograf)

TOTAL ACTIV:       3.058,57 lei

Terenul se afla in folosința R.A.D.E.F.

II. PASIV

-cont 2812.2            3.058,57 lei ( valoare amortizare )

( amortizare construcții)

TOTAL PASIV:      3.058,57 lei

R.A.D.E.F. ROMANIAFILM          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CINEMA "TRANSILVANIA" ORADEA

JUD. BIHOR

DENUMIRE MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR

NR. ÎNV.

U/M

VALOARE

31.12.06

AMORT.

TOTALA

31.12.06

VALOARE

RĂMASA

31.12.06

Sala cinematograf

100031

3058,57

3058,57

0,00

PREDAT LA PRIMĂRIE SI SCOS DIN

EVIDENTELE NOASTRE LA DATA DE

30.04.2007

ii?: ,feT

r -

«L kJ

'A'< pr-.ț;

-•'î/ ..

u /

77/

V

7