Hotărârea nr. 594/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala P+M si reglementare acces, str. Nufarului nr.169/F, nr.cad.156328 si 156329 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+M și reglementare acces, str. Nufărului nr.169/F, nr.cad.156328 și 156329 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 105190 din 13 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+M și reglementare acces, str. Nufărului nr.169/F, nr.cad.156328 si 156329 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3407/21.08.2008 la inițiativa beneficiarilor Bota Alexandru cu soția Laura, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale P+M, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul reglementarii accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea - Sânmartin.

Amplasamentul este delimitat de terenuri particulare în curs de dezvoltare a funcțiunii de locuire. Terenul se situează la est de drumul de acces (identificat cu nr.cad.10878), fără ieșire directă la strada Nufărului.

Din punct de vedere juridic, terenul în studiu are o suprafață totală de S=500,0mp identificat cu nr.cad.156328 înscris în CF nr.156328-Oradea și nr.cad.156329 înscris în CF nr.156329-Oradea reprezintă proprietatea beneficiarilor Bota Alexandru cu soția Laura, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R2 zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu o densitate mai ridicată.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețele de apă și canalizare inclusiv rețeaua electrică

aflându-se în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Construire locuință familială P+M si reglementare acces, str. Nufărului nr.169/F, nr.cad.156328 si 156329 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune construirea unei locuințe familiale în regim de înălțime propus P+M de tip izolat, și reglementarea drumurilor de acces la parcela de la limita estică (identificat cu nr.cad. 10878) la profil transversal de 12,0m și respectiv de la limita nordică (identificat cu nr.cad.10889) la profil transversal de 11,0m;

 • -   Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 5/U- Reglementări urbanistice:

- limita de implantare gard: minim 6,0m din ax drum de acces de la limita estica (identificat cu nr.cad. 10878) si respectiv minim 5,50m din ax drum de acces de la limita nordica (identificat cu nr.cad.10889);

 • -    limita de implantare a construcției: 8,0m de la aliniamentul străzii de acces de la limita nordică (identificat cu nr.cad.10889), 4,50m de la aliniamentul străzii de acces de la limita estică (identificat cu nr.cad.10878);

 • -   retragere lateral dreapta: 0,70m 0,70m (fără vederi către proprietatea vecină și fără a afecta proprietatea vecină, cu respectare Cod civil);

-   retragere spate: 7,24m;

-  POT maxim propus=35%, CUT maxim propus= 0,50;

 • -   drumul de acces de la limita estică (identificat cu nr.cad. 10878) propus pentru lărgire la profil transversal de 12,0m, pe lățimea de 6,0m din ax pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

- actualul drum de acces (identificat cu nr.cad. 10878),

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad.156329 înscris in CF nr.156329-Oradea reprezintă proprietatea beneficiarilor Bota Alexandru cu soția Laura, ca teren intravilan;

 • -   drumul de acces de la limita nordică (identificat cu nr.cad. 10889) propus pentru lărgire la profil transversal de 11,0m, pe lățimea de 5,50m din ax pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

-   actualul drum de acces (identificat cu nr.cad. 10889),

- cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad.156329 înscris în CF nr.156329-Oradea reprezintă proprietatea beneficiarilor Bota Alexandru cu soția Laura, ca teren intravilan;

 • -   terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, potrivit ofertei de donație nr. 114/05.06.2009; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -   Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Bota Alexandru cu soția Laura, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.594.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”