Hotărârea nr. 593/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala S(D)+P+E(M) – Etapa II- str. Paleului nr. 2/E, nr. cad. 18256 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S(D)+P+E(M) - Etapa II- str. Paleului nr. 2/E, nr. cad. 18256 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 115045 din 13 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S(D)+P+E(M) - Etapa II- str. Paleului nr. 2/E, nr.cad. 18256 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1714/2009 la solicitarea beneficiarilor Illes Gaspar și Illes Floare pentru reglementarea accesului la terenul beneficiarilor în vederea construirii unei case familiale, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Paleului și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață de S= 357,0mp s-a identificat cu nr. cad. 18256 înscris în CF nr.90417-Oradea în favoarea beneficiarilor Illes Gaspar și Illes Floare, ca teren intravilan .

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, exista rețea de energie electrică .

Circulația în zonă se face din str. Paleului, care se desprinde din strada Bihorului, nemodernizate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S(D)+P+E(M) - Etapa II - str. Paleului nr. 2/E, nr. cad. 18256 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială în regim maxim de înălțime S(D)+P+E(M);

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U3 - Reglementări urbanistice, cu respectarea condițiilor și a recomandărilor din Studiu de risc natural (SRN) nr. 5547 conform contr.nr.14000/15203/2009 întocmit de către SC Proiect Bihor SA- geolog V. Balas, ce va constitui parte integrantă a documentației de autorizare a construcției propuse;

 • -   regimul de aliniere față de stradă:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Paleului;

 • -   limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Paleului;

 • -   retrageri laterale: minim 0,60m față de mejdia stânga (fără vederi, cu respectare Cod civil), și respectiv 1,90m față de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   POTmax propus = 35,0% și CUTmax propus = 0,55;

 • -   strada Paleului a fost lărgită la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr.150053-Oradea pentru nr.cad.18255 aflat în proprietatea municipiului Oradea;

 • -    asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zona, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Illes Gaspar și Illes Floare, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  Oradea, 13 iulie 2009

  Nr.593.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”