Hotărârea nr. 592/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere si etajare locuinta existenta si schimbare destinatie la Parter din locuinta in atelier vulcanizare auto, str. Matei Corvin nr. 163, nr. cad. 19160 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere și etajare locuință existentă și schimbare destinație la Parter din locuință în atelier vulcanizare auto, str. Matei Corvin nr. 163, nr. cad. 19160 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 113323 din 13 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere și etajare locuință existentă și schimbare destinație la Parter din locuință în atelier vulcanizare auto, str. Matei Corvin nr. 163, nr. cad. 19160 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Szabo loan și Szabo Csilla, în baza certificatului de urbanism nr. 1494/23.04.2009, în scopul determinării condițiilor de extindere pe orizontală și pe verticală a unei locuințe familiale și transformarea parțială (a parterului) în atelier vulcanizare auto, pe str. Matei Corvin nr. 163, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață totală de 2115,0mp identificat cu nr. cadastral 19160 înscris în C.F. nr.92641-Oradea , se află în proprietatea beneficiarilor Szabo Ioan și Szabo Csilla, ca și teren cu casă în intravilan.

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Episcopia Bihor, pe strada Matei Corvin, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi.

Accesul in zona se face pe strada Matei Corvin .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni C4, zona cu preponderență comercială (locuințe, magazine, birouri) .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică și rețea de alimentare cu apă și

canalizare .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere și etajare locuință existentă și schimbare destinație la Parter din locuință în atelier vulcanizare auto, str. Matei Corvin nr. 163, nr. cad. 19160 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Amplasarea construcției, extinderea propusă, realizarea accesului și amenajarea platformei betonate în incintă se vor realiza conform prevederilor din planșa 04/A- Reglementări :

 • -   extinderea clădirii pe orizontală se va realiza către interiorul parcelei, până pe mejdia stânga;

 • -   regimul maxim de înălțime propus: P+E+M;

 • -   accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din strada Matei Corvin.

 • -   se vor amenaja 3 locuri de parcare în incintă;

 • -   POTmax propus = 40,0% și CUTmax propus = 1,0;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețeaua orășenească , canalizarea prin racord la rețeaua orășenească, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Szabo Ioan și Szabo Csilla, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.592 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”