Hotărârea nr. 590/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amenajare restaurant cu terasa acoperita, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3 – 3/A - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare restaurant cu terasă acoperită, str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 3 - 3/A - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 66877 din 10 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare restaurant cu terasă acoperită, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3 -3/A - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 66877/30.06.2009, de către SC Technova SRL reprezentata prin d-nul Portelechi Marinel și întocmită de către SC Nova-Proiect SRL - arh.Muth Octavian,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 747/01.07.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea

Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare restaurant cu terasă acoperită, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3 - 3/A - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 747/01.07.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: PUZ-ul se va întocmi pe amplasamentul beneficiarilor, în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zonă aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amenajarea unui restaurant într-o construcție P existentă pe terenurile identificate prin nr. topo 437/4B, 437/3/III, 437/3/II, 437/3/I si 437/3, și reglementarea spațiilor de parcare aferente funcțiunii propuse (restaurant cu terasă acoperită în curte);

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim maxim de înălțime propus: P;

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996; - pe strada B.St.Delavrancea se propune amenajarea a două zone pentru spații de parcare, cu un total de 12 locuri de parcare, pe domeniu public;

 • -   amenajarea parcărilor se va realiza pe costurile beneficiarei SC Technova SRL;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim propus = 71,0%, CUT maxim propus= 0,80

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Technova SRL , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.590. SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”