Hotărârea nr. 59/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M - Etapa II, str. Atacului nr.12, nr. cad. 19949 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M - Etapa II, str. Atacului nr.12, nr. cad. 19949 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.134133 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M - Etapa II, str. Atacului nr.12, nr. cad. 19949 -Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 715/21.01.2008, la inițiativa beneficiarei Togor Andra, in vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe parcela cu nr. cad. 19949 de pe str. Atacului nr.12 si reglementarii accesului la terenul beneficiarului, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile si pietonale pe str. Atacului si circulația juridica a terenurilor,

Terenul in suprafața de S=1057,0mp s-a identificat cu nr.cad. 19949 înscris in CF nr. 93497 - Oradea in favoarea beneficiarei Togor Andra Cornelia, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in zona de dealuri a municipiului Oradea, in apropierea intersecției străzilor Piatra Craiului și Atacului, intr-o zona in curs de dezvoltare urbanistica a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulara, in vecinătatea zonei exista case izolate in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scăzuta.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta si un front la strada de 25,0m. Circulația in zona se desfășoară pe strada Atacului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservita de rețea de alimentare cu apa si canalizare, exista rețea de energie electrica la care se va face branșarea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M - Etapa II, str. Atacului nr.12, nr. cad. 19949 - Oradea, in vederea asigurării accesibilității la parcela destinata locuirii conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casa familiala in regim de inaltime P+M;

 • -   amplasarea construcției se va face in limitele stabilite prin PUD, conform planșei U 02-Regementari:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Atacului;

 • -   limita de implantare: minim 12,0m din axul străzii Atacului;

 • -   retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;

 • -   retragere spate: minim 5,0m față de malul văii, conform aviz Apele Romane nr.4910/19.03.2008;

 • -  POTmax = 35,0%, CUTmax = 0,50;

 • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -   Organizarea circulației: Strada Atacului a fost reglementata la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 93498-Oradea aferent nr. cad. 19950, aflat in proprietatea Consiliului local al municipiului Oradea, cu destinația de drum public;

 • -   Echiparea edilitara a terenului: se va realiza prin racord la rețelele publice existente in zona (de alimentare cu apa, canalizare menajera, rețele de alimentare cu energie electrica, rețele termice sau de distribuire a gazului natural).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Togor Andra, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr. 59


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila