Hotărârea nr. 587/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amplasare complex comercial si de servicii, birouri si complex hotelier si amenajarea unui acces semaforizat in vederea asigurarii accesului la terenul situat pe sos. Calea Borsului nr.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare complex comercial și de servicii, birouri și complex hotelier și amenajarea unui acces semaforizat în vederea asigurării accesului la terenul

situat pe sos. Calea Borșului nr.6-km 3, nr. topo 5174/23, 5174/24, 5174/25, 5174/26, 5188/8, 5188/9, 5176/30, 5176/31, 5176/32 și nr. cad. 10044 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 69972 din 10 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare complex comercial și de servicii, birouri și complex hotelier și amenajarea unui acces semaforizat în vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos. Calea Borșului nr.6-km 3, nr. topo 5174/23, 5174/24, 5174/25, 5174/26, 5188/8, 5188/9, 5176/30, 5176/31, 5176/32 și nr. cad. 10044 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 69972/07.07.2009, de către SC RND Auto SA, SC Imotrust SA Arad și SC PIC SRL reprezentate prin d-na Dana Dragan și d-ul Bodre Beniamin Ovidiu și întocmită de către SC Rocada Concept SRL-arh. Raluca Covacescu,

Văzând Avizulprealabildeoportunitate777/08.07.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare complex comercial și de servicii, birouri și complex hotelier și amenajarea unui acces semaforizat în vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos. Calea Borșului nr.6-km 3, nr. topo 5174/23, 5174/24, 5174/25, 5174/26, 5188/8, 5188/9, 5176/30, 5176/31, 5176/32 si nr. cad. 10044 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 777/08.07.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ : zona delimitată de: șoseaua Calea Borșului, incinta SC Star West SRL și SC SUT SA, albia râului Crișul Repede și incinta Regiei Autonome Drumuri Naționale, conform planșei "1U-Incadrare în zonă'' aferentă proiectului nr. 1/2009 întocmit de către SC Rocada Concept SRL-arh.Raluca Covacescu;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea unui complex comercial și de servicii, birouri, complex hotelier și amenajarea unui acces semaforizat în vederea asigurării accesului la terenul situat pe sos. Calea Borșului nr.6-km3, condiționat de avizul “Direcției Tehnice - Serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea”;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentațiile de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   amenajarea unui acces semaforizat la incinte (sos. Calea Borșului nr.6-km3);

 • -   se va solicita aviz "Direcția Tehnică - Serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea' și se vor respecta reglementările prevăzute în avizul 'Direcției Tehnice - Serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativă pe Probleme de Circulație și Transport Rutier în municipiul Oradea";

 • -   se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație;

 • -   realizarea și amenajarea accesului și a circulației propuse, inclusiv amenajările exterioare și dotările de interes public, aferente funcțiunii propuse (complex comercial și de servicii, birouri si complex hotelier) se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, urmând a se executa și finaliza până la finalizarea investițiilor propuse pe parcelă;

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POTmaxim propus = 70,0%, CUTmaxim propus = 5,0.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarele Planului Urbanistic Zonal, SC RND Auto SA, SC Imotrust SA Arad și SC PIC SRL, prin grija Biroului Avizări

Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 iulie 2009

Nr.587.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”