Hotărârea nr. 584/2009

privind aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale scolare si universitare precum si a cabinetelor stomatologice scolare de pe raza municipiului Oradea la Administratia Sociala Comunitara Oradea, incepând cu data de 01.08.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale școlare și universitare precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea la Administrația Socială Comunitară Oradea, începând cu data de 01.08.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 72.337 din data de 13.07.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale școlare și universitare precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea la Administrația Socială Comunitară Oradea, începând cu data de 01.08.2009.

Având în vedere prevederile:

  • - art.7, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

  • -  Cap. II Asistența medicală comunitară și Cap. III Asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

  • -   Cap. I Asistența medicală comunitară și Cap. II Asistența medicală și de medicină dentară acordată în unități de învățământ din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), d), alin.(3) lit.b), alin.6 lit.a pct.3 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Începând cu data de 01.08.2009 se aprobă transferul personalului cabinetelor medicale școlare și universitare, precum și a cabinetelor stomatologice școlare de pe raza municipiului Oradea în cadrul Administrației Sociale Comunitară Oradea.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare și al Serviciului Cabinete Stomatologice Școlare din Cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă completarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea cu Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare precum și cu Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aproba încadrarea în muncă a personalului la Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare și la Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.5. Se împuternicește Primarul municipiului Oradea pentru semnarea protocolului de preluare în baza O.M.S. nr. 502 din 24.04.2009, completat cu O.M.S. nr. 820din 30.06.2009

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -   Ministerul Sănătății, prin grija Biroului Resurse Umane

  • -   Se publica în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 584                                                                  SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA nr.1 la HCL 584/2009
Statul de funcţii pentru cabinetele medicale şcolare şi universitare şi cabinetele stomatologice şcolare
FunctiaStudiiLocul de muncă
Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare
şef serviciuSAdministraţia Socială Comunitară Oradea
Medici scolarimedic specialist medicină generală pediatrieS"Colegiul Naţional ""Emanuel Gojdu"";Şcoala cu cls. I-VIII ”Oltea Doamna”"
medic primar medicină generală pediatrieS"Colegiul Naţional ""M. Eminescu""; Lic. Teoretic „Ady Endre”; Grădiniţa nr. 10; Grădiniţa nr. 13"
medic specialist medicină generală pediatrieS"Coleg. Pedagogic „I. Vulcan”; Şcoala cu cls. I-VIII ""Decebal""; Grădiniţa nr. 31"
medic specialist medicină generală pediatrieS"Lic. Teologic baptist ”Emanuel”; Lic. Teologic Penticostal ""Betel""; Grup Şcolar ""V. Voiculescu""; Grădiniţa nr. 27"
medic specialist medicină generală pediatrieS"Lic.Teoretic ""A.Lazăr""; Liceul cu Program Sportiv ""Bihorul""; Şcolala cu cls. I-VIII ""Nicolae Bălcescu"" "
medic primar medicină generală pediatrieS"Lic. Teoretic ""O.Ghibu""; Grădiniţa nr. 2;Grădiniţa nr. 28; Grădiniţa nr. 56"
medic specialist medicină generală pediatrieSŞcoala cu cls.I-VIII „D.Cantemir”; Şcoala cu cls.I-VIII „Lucreţia Suciu” ; Şcoala cu cls.I-VIII „I.Slavici”; Grădiniţa nr. 51; Grădiniţa nr. 46; Grădiniţa nr. 18; Grădiniţa nr. 24; Grădiniţa nr. 25
medic primar medicină generală pediatrieS"Şcoala cu cls.I-VIII ”Avram Iancu”; Şcoala cu cls.I-VIII ""O Goga""; Colegiul Tehnic ""Transilvania""; Grădiniţa nr. 42; Grădiniţa nr. 50; Grădiniţa nr. 55"
medic medicină generală pediatrieSŞcoala cu cls. I-VIII nr.11; Colegiul Tehnic „D.Leonida”; Grădiniţa nr. 48;Grădiniţa nr. 5
medic specialist medicină generală pediatrieSLiceul Teoretic „L. Blaga”; Grădiniţa nr. 22; Grădiniţa nr. 20
medic specialist medicină generală pediatrieSŞcoala cu cls.I-VIII ”Dacia”; Liceul de Artă; Grădiniţa nr. 43; Grădiniţa nr. 12
medic primar medicină generală pediatrieSŞcoala cu cls. I-VIII nr. 16; Şcoala cu cls.I-VIII „I.Bogdan”; Grădiniţa „I.Bogdan”; Grădiniţa nr. 52; Grădiniţa nr. 41; Grădiniţa nr. 35; Grădiniţa nr. 17; Grădiniţa nr. 53
medic specialist medicină generală pediatrieS"Şcoala cu cls.I-VIII „G. Cosbuc""; Scoala cu Cls. I - VIII ""Juhasz Gyula""; Şcoala cu cls. I-VIII „A.Muresanu”"
medic primar medicină de familieS"Colegiul Tehnic ""Mihai Viteazul""; Colegiul Tehnic ""Traian Vuia""; Grădiniţa nr. 2; Grădiniţa nr. 28; Grădiniţa nr. 56"
medic primar medicină de familieS"Colegiul Economic ""Partenie Cosma""; Colegiul Tehnic ""C. Brâncuşi"""
medic medicină generală S"Grup Şcolar ""Andrei Şaguna""; Liceul Teologic Greco-Catolic; Şcoala cu cls.I-VIII „A. Roman""; Gradinita ""Betleem""; Grădiniţa nr. 51; Grădiniţa nr. 46; Grădiniţa nr. 18; Grădiniţa nr. 24; Grădiniţa nr. 25"
medic specialist medicină de familieS"Grup Şcolar ""Andrei Şaguna""; Liceul Teologic Greco-Catolic; Şcoala cu cls.I-VIII „A. Roman""; Gradinita ""Betleem""; Grădiniţa nr. 51; Grădiniţa nr. 46; Grădiniţa nr. 18; Grădiniţa nr. 24; Grădiniţa nr. 25"
medic primar medicină generală SUniversitatea Oradea
medic primar medicină de familieSUniversitatea Oradea
medic primar medicină generalăSUniversitatea Oradea
medic specialist medicină de familieSUniversitatea Oradea
Asistenti medicali din cabinete medicale scolareasistent medical pr. cu P.L. PL"Colegiul Naţional ""Emanuel Gojdu"" "
asistent medical pr. cu P.L.PL"Şcoala cu cls. I-VIII ”Oltea Doamna”; Liceul Teologic Romano-Catolic ""Szent Laszlo"""
asistent medical cu P.L.PL"Colegiul Naţional ""M. Eminescu""; Grădiniţa nr. 10"
asistent medical cu P.L.PLLic. Teoretic „Ady Endre”
asistent medical cu P.L.PLLic. Teoretic „Ady Endre”
asistent medical pr. cu P.L.PLColeg. Pedagogic „I. Vulcan”
asistent medical cu P.L.PL"Lic. Teologic baptist ”Emanuel”; Lic. Teologic Penticostal ""Betel"""
asistent medical P.L.PL"Lic. Teologic Penticostal ""Betel"""
asistent medical pr. cu P.L.PL"Lic.Teoretic ""A.Lazăr""; Liceul cu Program Sportiv ""Bihorul"""
asistent medical cu P.L.PL"Lic.Teoretic ""A.Lazăr""; Şcoala cu cls. I-VIII ”Nicolae Bălcescu”; Grădiniţa nr. 49; Grădiniţa nr. 30 "
asistent medical pr. cu S.S.D.SSD"Lic. Teoretic ""O.Ghibu"" "
asistent medical deb. cu P.L.PL"Lic. Teoretic ""O.Ghibu"""
asistent medical pr. cu P.L.PLŞcoala cu cls.I-VIII „D.Cantemir”; Şcoala cu cls.I-VIII „Lucreţia Suciu”
asistent medical pr. cu P.L.PL"Colegiul Tehnic ""Transilvania"" "
asistent medical pr. cu S.S.D.SSDŞcoala cu cls. I-VIII nr.11
asistent medical pr. cu P.L.PL"Şcoala cu cls.I-VIII „I.Bogdan”; Grădiniţa „I.Bogdan”; Scoala cu Cls. I - VIII ""Juhasz Gyula"" "
asistent medical pr. cu P.L.PLLiceul Teoretic „L. Blaga”
soră medicală pr. MMŞcoala cu cls.I-VIII ”Dacia”
asistent medical pr. cu P.L.PLColegiul Tehnic „D.Leonida”; Grădiniţa nr. 23; Grădiniţa nr. 47; Grădiniţa nr. 48; Grădiniţa nr. 5
asistent medical pr. cu P.L.PLLiceul de Artă
asistent medical pr. P.L.PLŞcoala cu cls. I-VIII nr. 16
asistent medical cu S.S.D.SSDŞcoala cu cls. I-VIII „A.Muresanu”
asistent medical P.L.PL"Şcoala cu cls. I-VIII „A.Muresanu”; Scoala cu Cls. I - VIII ""Juhasz Gyula""; Grădiniţa nr. 19"
asistent medical cu P.L.PL"Colegiul Tehnic ""Mihai Viteazul""; Grădiniţa nr. 9 "
asistent medical pr. cu S.S.D.SSD"Colegiul Tehnic ""Traian Vuia""; Grădiniţa nr. 37"
asistent medical cu P.L.PL"Colegiul Tehnic; ""C. Brâncuşi""; Grădiniţa nr. 34"
asistent medical cu P.L.PL"Colegiul Economic ""Partenie Cosma"""
asistent medical pr. cu P.L.PL"Grup Şcolar ""Andrei Şaguna""; Liceul Teologic Greco-Catolic; Gradinita ""Betleem""; Grădiniţa nr. 16"
asistent medical cu P.L.PLGrădiniţa nr. 22
asistent medical pr. cu P.L.PL"Grup Şcolar ""Andrei Şaguna"" "
asistent medical pr. cu P.L.PLUniversitatea Oradea
asistent medical pr. cu P.L.PLUniversitatea Oradea
asistent medical pr. cu P.L.PLUniversitatea Oradea
asistent medical pr. cu P.L.PLUniversitatea Oradea
asistent medical pr. cu P.L.PLUniversitatea Oradea
asistent medical pr. cu P.L.PLGrădiniţa nr. 20
asistent medical cu P.L.PLGrădiniţa nr. 20
asistent medical pr. cu P.L.PLGrădiniţa nr. 24; Grădiniţa nr. 25
soră med pr. MMGrădiniţa nr. 26
asistent medical pr. cu P.L.PL"Grup Şcolar ""V. Voiculescu""; Grădiniţa nr. 27"
asistent medical cu P.L.PLGrădiniţa nr. 28
asistent medical pr. cu P.L.PL"Şcoala cu cls. I-VIII ""Decebal""; Grădiniţa nr. 31"
asistent medical pr. cu P.L.PL"Şcoala cu cls.I-VIII „G. Cosbuc"";Grădiniţa nr. 36"
asistent medical pr. cu P.L.PLGrădiniţa nr. 41; Grădiniţa nr. 35; Grădiniţa nr. 17
asistent medical pr. cu P.L.PL"Şcoala cu cls.I-VIII ""O Goga""; Grădiniţa nr. 42; Grădiniţa nr. 50"
asistent medical pr. cu P.L.PLGrădiniţa nr. 43
asistent medical pr. cu P.L.PLGrădiniţa nr. 44
asistent medical cu P.L.PLGrădiniţa nr. 45
asistent medical cu P.L.PLGrădiniţa nr. 18; Grădiniţa nr. 46
asistent medical pr. cu S.S.D.SSDŞcoala cu cls.I-VIII „I.Slavici”; Grădiniţa nr. 51
asistent medical cu P.L.PLGrădiniţa nr. 52
asistent medical cu P.L. PLŞcoala cu cls.I-VIII „I.Bogdan”; Grădiniţa „I.Bogdan”; Grădiniţa nr. 53
asistent medical cu P.L. PLGrădiniţa nr. 54
asistent medical cu P.L. PLŞcoala cu cls.I-VIII ”Avram Iancu”; Grădiniţa nr. 55
Asistenti medicali comunitariPLAdministraţia Socială Comunitară Oradea
Mediatori sanitariAdministraţia Socială Comunitară Oradea
Serviciul CabineteStomatologice Şcolare
şef serviciuSAdministraţia Socială Comunitară Oradea
Medici dentistimedic specialist stomatologieS"Colegiul Naţional ""Emanuel Gojdu"" "
medic primar stomatologieSColeg. Pedagogic „I. Vulcan”
medic primar stomatologieS"Liceul Teoretic ""A. Lazăr"" "
medic specialist stomatologieS"Lic. Teoretic ""O.Ghibu"""
medic stomatologieSŞcoala cu cls. I-VIII „A.Muresanu”
medic primar stomatologieSŞcoala cu cls. I-VIII „O. Goga”
medic primar stomatologieS"Colegiul Naţional ""M. Eminescu"" "
medic stomatologieSŞcoala cu cls. I-VIII nr.11
medic stomatologieSLiceul Teoretic „L. Blaga”
medic specialist stomatologieSŞcoala cu cls. I-VIII „A.Muresanu”
Asistenti medicali din cabinete medicale dentareasistent medical pr. cu P.L.PLŞcoala cu cls. I-VIII „O. Goga”
asistent medical pr. cu P.L.PL"Colegiul Naţional ""M. Eminescu"" "
asistent medical pr. cu P.L.PLŞcoala cu cls. I-VIII „A.Muresanu”
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 584/2009
"COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabila la data de 01.08.2009"
CONSILIUL LOCAL
Director Executiv
Seviciul Cabinete Medicale Scolare si Universitare
17778
Serviciul Cabinete Stomatologice Scolare
11314
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------