Hotărârea nr. 583/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa duplex si imprejmuire, str. Alunei, nr.12 , nr. cad. 4471/3 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă duplex și împrejmuire, str. Alunei, nr.12 ,

nr. cad. 4471/3 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 62692 din 24 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă duplex și împrejmuire, str. Alunei, nr.12 , nr. cad. 4471/3 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2497/03.06.2008 - prelungit, la inițiativa beneficiarului Capus Daniel în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe str. Alunei, nr. cad. 4471/3, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață de S=1000,0mp s-a identificat cu nr. cad. 4471/3 înscris în CF nr. 154805-Oradea în favoarea lui Capus Daniel, Capus Dumitru și Capus Maria, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a acestuia, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarei, se învecinează cu terenuri proprietate particulară. In vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime.

Circulația în zonă se face pe strada Alunei.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada Livezilor este reprezentată de rețele de energie electrică și rețele de alimentare cu apă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă duplex și împrejmuire, str. Alunei, nr.12 , nr. cad. 4471/3 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   se propune construirea unei case de tip duplex, în regim de înălțime D+P+M;

  • -   Amplasarea construcției pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa 5U -

Reglementări din proiectul nr.170/2008 întocmit de SC Chris'Art SRL- arh. Antonina Buruiana:

  • -   limita de implantare gard: 5,5m din axul străzii Alunei;

  • -   limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul str. Alunei;

  • -   retrageri laterale: minim 3,0m față de fiecare mejdie;

  • -   se va amenaja un loc de parcare pe parcelă sau garaj încorporat în clădire;

  • - POTmaxim = 35%, CUT maxim = 0,50;

- Accesul la parcela se face pe str. Livezilor cu profil transversal de 11,0m.

Asigurarea utilităților, se va realiza alimentarea cu apă și energie electrică prin racord la rețelele existente în zonă iar canalizarea se va rezolva prin realizarea unui rezervor ecologic vidanjabil

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, dl. Capus Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.583.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila