Hotărârea nr. 582/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinte, str. Facliei, nr.74– Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan și parcelare teren pentru locuințe, str. Făcliei, nr.74- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114078 din 23 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan și parcelare teren pentru locuințe, str. Făcliei, nr.74- Oradea

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 114078/11.05.2009, de către d-nul Nicolae Teodor și întocmită de către SC Nova Proiect SRL - arh. Muth Octavian,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 638/10.06.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru locuințe, str. Făcliei, nr.74- Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.638/10.06.2009:

1. - Zona reglementată prin PUZ: - zona cuprinsă între limitele amplasamentului studiat (la nord, est și vest) și str. Făcliei la sud, conform planșei 03/A- Plan Reglementări din proiectul întocmit către SC Nova Proiect SRL - arh. Muth Octavian

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea intravilanului și parcelarea terenului situat pe str. Făcliei, nr.74, în vederea amplasării de locuințe;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

- se va întocmi PUZ fundamentat pe studiul de risc natural

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va amenaja minim un loc de parcare/locuință sau garaj încorporat în clădire;

 • -   regimul de înălțime : S+P+E;

 • -   reglementare acces în corelare cu rețeaua stradală din zonă;

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

CUT maxim = 0,5 (0,6 mansardat); POT maxim = 35%

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl Nicolae Teodor, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.582.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”