Hotărârea nr. 581/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Parcelare teren pt. locuinte, str. Colinelor, nr.cad.3274 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ - Parcelare teren pt.locuinte,

str. Colinelor, nr.cad.3274 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 191354 din 24 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Parcelare teren pt.locuinte, str. Colinelor, nr.cad.3274 - Oradea ,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 191354/24.06.2009, de d-nul Jurca Constantin, și întocmită de SC Atrium Project sRl - arh.Lungu Mircea Calin

Văzând Avizul prealabil de oportunitate 677/17.06.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe, str. Colinelor, nr.cad.3274 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.677/17.06.2009:

- Zona reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între str. Colinelor și str. Stupilor.

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad.3274 în vederea construirii de locuințe;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • - profilul str. Colinelor și profilul transversal al str. Stupilor se vor reglementa la 12,0m (6.0m din ax pe partea beneficiarilor) ;

 • - studierea rețelei stradale în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă;

 • - asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - se va amenaja minim un loc de parcare pe fiecare lot/locuință;

 • - se va întocmi Studiu de risc natural(SRN);

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POTmaxim propus - 35%

CUTmaxim propus - 0,5 (0.6-mansardabil).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl Jurca Constantin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.581.


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila