Hotărârea nr. 580/2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici, Listei de strazi si a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici, Listei de străzi și a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”

Analizând raportul de specialitate nr.64809/24.06.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici, Listei de străzi și a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”

Ținând cont de prevederile art. 12, și art. 17, din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,

În conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b), d), alin. 4 lit d), alin.6 lit. a), pct. 14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Lista străzilor pe care se propune extinderea rețelelor de apă și apă uzată din cadrul Proiectului finanțabil prin Fonduri de Coeziune „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Planul de Tarife, conform An exei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO, SC Compania de Apă Oradea SA..

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :

  • -   Instituția Prefectului Bihor;

  • -   Ministerul Mediului, prin grija Direcției Economice

  • -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.580


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila