Hotărârea nr. 58/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþa D+P+M Etapa II – Reglementare parcela str. Bulgarilor nr.25 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința D+P+M Etapa II - Reglementare parcela str. Bulgarilor nr.25 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.100110 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința D+P+M Etapa II - Reglementare parcela str. Bulgarilor nr.25 - Oradea elaborat la inițiativa beneficiarilor Negrut Nicolae si Negrut Florica in baza certificatului de urbanism nr.3426/02.10.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Bulgarilor nr.25, nr. cad. 10242 după reglementarea accesului la parcela, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in partea de nord a municipiului, in zona de dealuri a municipiului Oradea, intr-o zona a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire. Zona păstrează in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinătate exista case in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scăzuta. Amplasamentul studiat se afla adiacent intersecției dintre strada Bulgarilor si strada Murelor, iar la sud si la vest se învecinează cu terenuri proprietate privata.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta.

Terenul studiat, in suprafața totala de 2381 mp se compune din doua parcele:

 • -        parcela in suprafața de 2029 mp, identificata cu nr. cad. 18948 înscrisa in CF NDF nr.92492 - Oradea in favoarea beneficiarului Negrut Nicolae si sotia Negrut Florica destinata amplasării construcției;

 • -        parcela in suprafața de 352 mp, identificata cu nr. cad. 18949 înscris in CF NDF 92493, in favoarea Municipiului Oradea in baza donației făcute de beneficiarii Negrut Nicolae si sotia Negrut Florica, destinata reglementarii profilului străzilor Murelor si Bulgarilor,

Circulația in zona se desfășoară pe strada Bulgarilor si pe strada Murelor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, in zona exista doar rețea de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Locuința D+P+M Etapa II - Reglementare parcela str. Bulgarilor nr.25 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrată din prezenta hotărâre:

 • - regim de inaltime: D+P+M;

 • - limita de implantare clădire: min. 14,0 m din axul str. Bulgarilor;

 • - limita de implantare gard: 6,00 m din axul str. Bulgarilor, respectiv din axul str. Murelor;

 • - retrageri laterale: min.9,6 m stânga, min. 17,30 dreapta;

 • - amenajarea a min. un loc de parcare/lot sau garaj inclus in clădire;

 • - indici de utilizare a terenului: POT 15% CUT 0,20;

Circulația in zona: se realizează pe străzile Bulgarilor si Murelor, a căror profil transversal a fost reglementat la 12,00m;

 • - accesul pe parcela se realizează din str. Bulgarilor;

Dotarea cu utilitati: pana la extinderea rețelelor edilitare in zona alimentarea cu apa se va asigura din put forat, iar apele menajere vor fi colectate in rezervor vidanjabil. Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin branșarea la rețeaua existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Negrut Nicolae si Negrut Florica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr. 58


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila