Hotărârea nr. 579/2009

pentru aprobarea finantarii si a punerii la dispozitia Proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor” a terenurilor aflate in domeniul public al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A

pentru aprobarea finanțării și a punerii la dispoziția Proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor"a terenurilor aflate în domeniul public al MunicipiuluiOradea

Analizând raportul de specialitate nr. 64812/2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus ca finanțarea Obiectivelor de investiții realizate în cadrul Proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor" să se asigure din : fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul European de Dezvoltare Regională), alocațiile de la Bugetul de Stat, alocațiile de la Bugetele Locale, contribuțiile din Fondurile proprii ale Operatorului sau împrumuturi de la Instituțiile Financiare Internaționale sau de la Băncile Comerciale, iar amplasarea obiectivelor de investiții să fie pe terenurile aparținând domeniului public al Municipiului Oradea conform H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.2, lit.a), lit.b), d), alin 3 lit c), alin. 4 lit. a), alin.6, lit. a), pct. 14, art. 45, alin 2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea Obiectivelor de investiții realizate în cadrul Proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor" din:

•  fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul European de Dezvoltare Regională - POS Mediu)

  • •  alocații de la Bugetul de Stat,

  • •  alocații de la Bugetul Local al Municipiului Oradea și Bugetul Consiliului Județean Bihor

  • •  contribuții din Fondurile proprii ale Operatorului Regional (Compania de Apă Oradea SA)

  • •  împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale sau de la Bănci Comerciale

Art. 2 (1)Efortul financiar al Operatorului Regional va fi susținut, dacă va fi necesar, de către Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor, conform Protocolului semnat de către cele două autorități locale în data de 10 iulie 2007, conform anexei lnr.3 la prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile suportate de Operatorul Regional în legătură cu Proiectul sunt estimate la suma de 23 milioane de euro, constând în:

-   rambursare credit contractat de Operator                           9 milioane de

euro

-   cheltuieli neeligibile (dobânzi aferente creditului, comisioane)         6 milioane de

euro

-   cheltuielile cu TVA-ul aferent întregului proiect                       8 milioane de

euro

(3) Finanțarea se va derula în anii 2011 - 2012. Contribuțiile Municipiului Oradea și Consiliului Județean Bihor vor fi direct proporționale cu volumul investițiilor realizate pe teritoriul administrativ al Municipiului, respectiv al celorlalte localități, respectiv:

-  Municipiul Oradea 43%

-   Consiliul Județean Bihor            57%

Art.   3.   (1) Obiectivele de investiții vor fi amplasate pe terenurile aparținând

domeniului public al Municipiului Oradea conform HG 970/2002 privind atestarea domeniului public al Municipiului Oradea, prezentate în anexa nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

(2) Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea Obiectivelor propuse în Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică :

  • -  Instituția Prefectului Bihor;

  • -  Consiliul Județean Bihor

  • -  Ministerul Mediului, prin grija Direcției Economice

  • -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -  Direcția Economică a Primăriei Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.579


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila