Hotărârea nr. 576/2009

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a valorii totale si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice si micsorarea consumului de combustibil prin recuperarea caldurii din gazele de ardere la C

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a valorii totale și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și micșorarea consumului de combustibil prin recuperarea căldurii din gazele de ardere la CET Oradea

Analizând raportul de specialitate 71757/10.07.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul „Creșterea eficienței energetice și micșorarea consumului de combustibil prin recuperarea căldurii din gazele de ardere la CET Oradea”(Anexa nr. 1), a valorii totale a proiectului de investiții, cu precizarea valorii pentru construcții montaj și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții

Luând în considerare Cap. II, pct. II 2 din ordinul nr. 3.722 din 19 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de selecție a solicitanților cofinanțărilor cuprinse în Programul național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit. b, d, alin. 4, lit. d, e, alin.6, lit. a, pct. 14 art. 45, alin 2, lit. e din

Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate privind proiectul „Creșterea eficienței energetice și micșorarea consumului de combustibil prin recuperarea căldurii din gazele de ardere la CET Oradea” conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului de investiții după cum urmează:

Faza

Valoare fără TVA

TVA mii lei

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

I.Proiectare

227,01

60

43,13

270,14

71,4

2.Achiziție echipamente

5315,82

1405

1010,01

6325,82

1671,95

3.Lucrări de construcții montai

340,52

90

64,7

405,21

107,1

4.Probe

11,35

3

2,16

13,51

3,57

5.PIF

7,57

2

1,44

9,00

2,38

TOTAL

5902,26

1560

1121,43

7023,69

1856,40

Curs valutar - 1€=3,78 lei, la data de 11.11.2008

Art. 3-Se aprobă indicatorii tehnico economici ai proiectului de investiții după cum urmează:

Indicator

Cazan 5(3000 h/an)

Cazan6(6000 h/an)

Economia de energie anuală obținută prin implementarea proiectului

9.000Gcal/an

900tep/an

270mii €/an

1.021.545 lei/an

18.000Gcal/an

1800tep/an

540mii €/an 2.043.900 lei/an

Durata de viață a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului

20 ani

Economia de energie totală obținută prin implementarea proiectului

(raportată la durata de viață de 20 ani)

180.000Gcal/an

18.000tep/an

5.400mii €/an

20.430.900 lei/an

360.000Gcal/an

36.000tep/an

10.800mii €/an

40.861.800lei/an

Investiția specifică aferentă economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului

3.120.000 lei/9000 tep

3,466 lei/tep

3.120.000 lei/18.000 tep

1,733lei/tep

Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totală realizată

3.120.000 lei/9000 tep

3,466 lei/tep

3.120.000 lei/18.000 tep

1,733 lei/tep

Durata de implementare a lucrărilor de investiții

6 luni

6 luni

Art. 4 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează: Direcția Economică, Direcția Juridică și SC

Electrocentrale Oradea SA

Art.5-Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Juridică

 • -  Direcția Economică

-  SC Electrocentrale Oradea SA

-   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.576


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru” .

CE T ORADEA WDENDUM ki Studiu dc Fezabilitate

Noiembrie 2008


C'liii Napoca, 400221. Parc Industrial TETAROM 1, str. tăietura Turcului. nr. 47/11

Tel: 1)264 207 500; Fax: 0264 207 555

5C                     SZtl

N' ORC J12/70*’9B. Cod Fiscal Ro10117823


TUBURI TERMICE


Cod 'BAN RO96BRDE1J0SV073773913OC

Banca BRD Cluj-Napoca

Romanța Clui-Napoca. Str Traian Vuia 7 a

Tel.'Fax 004,0264 415118

TelGSM 004 0744 539420

Emait: «H’eraiqigh.-ahbc

nw#i) ro

BENEFICIAR:

SC ELECTROCENTRALE OR ADF.A.SA

OBIEC r

ADDENDUM Ia STUDII DE FEZABILITATE „Creșterea eficienței energetice și micșorarea consumului de conibustihil prin recuperarea căldurii din gazele de ardere la CET Oradea”.

COMANDĂ CONTRACT.

COD LI CRARE

2008- 136 —SF

FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE

ELAB< 1RATOR

SC ENERGOECO S.R.L.

S.C ENERGIQ S.R.L

Februarie 20iN

cet oradea aDDENDLM la Studiu de fezabilitate

Noiembrie 200R

DIRECTOR EXECUTIV:


DIREf. IOK TEHNIC


ELABORATORI


Nume

Ec.Fiz. Mihacla COROIL

Dr. Ing. Dorn HAȚJEGAN

Dr. Ing. Doru HAȚIEGAN ing. Gabriel POP Ing. Daniel NISTOR

Ing. Razvan COPOII’

Ec. Marius JUNCANARIU

Ing. Dumitru CENAN


Semnătura


BEXl-i i. i AR

OBIIi i

SC ELECTROCFXTR \l F ORADF \ S \

\DBF.XDI M La sTI DII Bl IE/ \B11 ITATT

..C rcștcrcsi eficienței energetice și micșorarea consumului de combustibil pnn recuperarea călduții din gazde dc ardere la CE 1 Oradea”.

COMANDĂ CONTRACT’ COD LUCRARE:

2008- 136-SF

FAZA:

STUDII DE FEZABILITATE - Apendice

CF.T ORADEA aDDENDLM la Studiu de fezabilitate

Noiembrie 2iMWt

Creșterea eficienței energetice și micșorarea consumurilor de combustibil prin recuperarea căldurii din gazele de ardere la

CETORADEA

STUDIU DE FEZABILITATE

-ADDENDUM -

CEI OK \I)E\

ADOEND1 M I:i Studiu de fezabilitate

•"SiHenihne 2008

Cuprins

 • 1.  %lt»l>vuțiv

 • 2.  l)C"»CT teren investiției

Determinarea puterii recuperau mrdor de căldură

Cantitățile de energic termică recuperată $i valorile ești muțise ale acestui d

Preincălzirea apei fierbinți din sistemul de tcrmoiicare

 • 3. ( osturile estimative ale investiției

Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general

Eșalonarea costurilor, coroborate cu graficul de realizare a investiției

 • 4.  Analiza financiara

 • 5. Principalii indicatori tehnico-cconomici ai investiții

CET OKADI. A

VDDENDl VI la Studiu <lv fezabilitate

Noiembrie 2(Mi8

1. Motivație

Ca unture a .mali/ârii de către beneficiar - CEI Oradea a SF «Creșterea eficientei energetice >i n ficșoriirca consumurilor de combustibil prin recuperarea căldurii din gazele de ardere l i CI7 F < iradea" - aceasta și-a exprimat dorința de a aplica soluția anulizulă în SF. priv ind preliwâlzirea apei fierbinți prin utilizarea căldurii recuperate din gazele de ardere

Având în vedere posibilitățile financiare ale beneficiarului - CET Oradea - precum disponibilitatea producătorului de recuperatoare de căldura cu tuburi termice EnergiQ Cluj Napoca - de a se plia tehnic și financiar pe posibilitățile beneficiarului. s-au convenit următoarele:

• instalarea a 2 recuperatoare de căldură din gazele ie ardere cu puterile de 3 Gcul/h (3.49 MW) fiecare, pe cazonele C5 și C6 din IMA2:

- producătorul \a asigura transportul și montajul recuperatorului de căldură in instalația beneficiarului.

| mând seama de cele convenite intre părțile menționate, elaboratorul SF a întocmit prezentul «Apendice*. cuprinzând datele tehnico-finandarc. relevante, pentru instalația prezentata maTsus.

2. Descrierea investiției

Având in vedere creșterea cuntirtuă a prețurilor combustibililor și necesitatea reducerii emisiilor de gaze CU efect de seră fGES). SC Ele-         L. ' ’-adea SA este deosebit de

interesată in creșterea eficienței energetice u 1MA2.

l.’na din soluțiile de creștere a eficienței energetice la IMA2 este recuperarea unei părți din căldura evacuați h coș prin gazele de ardere, utilizând în acest scop schimbătoarele de căldură echipate eu tuburi termice. Se recomandă utilizarea acestui tip de schimbătoare de căldură datorită avantajelor pe care le au fața de alte tipuri de schimbătoare de căldură, cu referire speciala la dluațiu concretă Ia SC Electroccntrale Oradea SA (guze eorozhe și abrazive).

Căldura recuperată pe această cale poate fi utilizată la preincălzirea apei fierbinți din conducta de retur.

Determinarea puterii recuperatoarelor de căldură

în conformitate cu cele prezentate in SF. tabel 8. puterile medii ale căldurilor recuperate din gazele de ardere la cazanele C5 și C6 sunt:

- C5: 03.17 Gcal/h=3.69 MW

-( 6- (>2.77 Ocal/h-3.23 MW

Pentru ușurința execuției și reducerea costurilor de fabricație. puterile recuperatoarelor de căldură, cu tuburi termice, montate pe cele două cazane, vor fi identice

03 Gcal.h-3.49 MW

CF. I ORA OF X

ADDENDl M Iu Xitdiu de fezabilitate

Noiembrie 20(1,H

( .înlitâlik de energic termică recuperată și valorile estimative ale acestora

Recuperarea energiei lemucc Jiu gazele Jc ardere și utilizarea acesteia pentru prciruăl/irea apei fierbinți din retur, conduce Ia economii de combustibil Vuind in vedere cA randamentul cazanelor Iu încătcarea medic anuală C,=0.5 este n 86” n economiile .mintie de c.'irNbtibîI. :n expresie fizică și bănească. sunt prezentate mai p»--

Exemplu tk- calcul economia anuala - recuperatoare 2 \ 3.0 Gcal/h

Perioada de recuperare a investiției se deduce din economia de energie rezultau prin introducerea recuperatorului cu tuburi termice si implicit prin creșterea randamentului energetic global ul instalației

Enn - Economia de energie anuală obținută prin implementarea proiectului, exprimată In:

 • - unități de măsură fizice (GCal. ank

 • - unități de măsură convenționale (tone echivalent petrol pe an - tep an).

 • - unități de măsură financiare ț iei ani:

Ehhh.im       x Nr. de ore x preț = Economia anuala

[Gcal h| [han] [RON'Gcal] (RON / an|

Cazan 5 (3 000 h/an)

E,„ =  9 (MX) Gcal/an

E.„ =    900 tep/an

Enn =270 000 Euro-an = 1 021 545 Renan

Cazan 6 (6 001) h/an)

Eon = 18 000 Gcal 'an

Ean =   1 800 tep an

Enn • 540 000 Euro/an = 2 043 900 Ron/an

V = Durata de \ iață □ echipamentelor achiziționate și instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice, exprimată in ani:

V =    20 ani

Eh,t = Economia de energie totală obținută prin implementarea proiectului, calculată prin pn>dusul dintre economia de energie anuală Ean și durata de viață V a principalelor echipamente achiziționate și instalate in cadrul proiectului. Elot se exprimă in:

 • -   unități de măsură fizice t Gcal/on).

 • -   unități de măsură corn entionalc (tone echivalent petrol pe an - tep/an), unități de măsură financiare (Ici an):

Cazan 5 (3 000 h/an)

Eîn, -   180 000 Gcal

Elyl ~     18 000 tep

Etol = 5 400 000 Euro = 20 430 900 Ron

Cazan 6 (6 000 h/an)

Ehl( = 360 000 Gcal

Etn, =   36 (XX) tep

EhI, = IO 800 000 Fum« 40 861 800 Ron

CETORADEA

ADDENDUM hi Studiu de fczubiiitute

Noiembrie 2008

L|( - hr. est ni a specifică aferentă economiei de energic loiale obținute prin implementarea nr.-ic. ml »! i ikîiljift ca raport intre valoarea totală actualizata a cheltuielilor aferente proiectului Jc ni-.oi'1'i -• 1 ah-aica economici de energic totale obținute prin implementarea proiectului I , e\priniată in Ier cep.

>. j/:tn 5 t.; mill ir ani Cazan <> «(> 0041 h/an)


I,p -  vc^   E,.., - 5 Î2U Wtî .va Wd kT “ I6t> lei tcp

h,» -   VC,tM   E,.1( = 3 120 000 ron; 18000 tep=» 1.733 lei tep

Ore ‘ Durata de recuperare a investiției prin economia de energic totală realizata, calculata prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiții la valoarea financiarii a economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului. Drc exprimată in ani:

4             —~î'

C :iz:>n 5 i3 000 h.an > ( a/an 6 <6 000 h/an)


LP = VC<OI   Etw = 3 HOOOOron OOOOtcp = 3.466 lei tcp

I<p = VCt.,t   Eim ” 3 120 000 ton 18 000 tep 1.733 lei rep

D, = Durata de implementare a lucrărilor de investiții, cu începere de la lansarea execuției lucrărilor până la punerea în funcțiune finala a obiectivului: IX exprimată in luni calendaristice.

Cazan 5

Cazan 6


Dj =   6 luni

D, «  6 luni


Prcîncălzirea apei fierbinți din sistemol de termoficare

După cum rezulta SF. soluția optimă din punct de vedere tehnic și financiar pentru utilizarea căldurii recuperate din gazele de ardere este preincâlzirea apei fierbinți, preluate din returul rețelei de termoficare a orașului.

3. Custurile estimative ale investiției

\ aburea totali a investiției pentru realizarea instalației de recuperare a căldurii din gazele de ardere de la IM.\2 - cazonele C5 și C6 - pentru preîncâlzirca apei fierbinți din sistemul de termilicăre este de I 560 0Q0 euro

CET ORADEA XDDENDLM l.j Studiu de fezabilitate

Noiembrie 2008

OF\ 17 GENERAL

prh irul cheltuielile necesare realizării

..lii'inlitțit i di recuperare a căldurii din gazele de ardere de la IM A2 cuzancle C5. C6 -

< !• 5 Oracle;» pentru prcincâlzirca apei fierbinți din sistemul de (crnwficttre"

lll lilll ici 11UI CU1O 1.1 vUISu* J» •- L i Cl.ăvJ dtp ! • !

Faza

Valoare (fura TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii curo

mii lei

mii lei

mii euro

1

3

l

5

6

1. Proiectare

227.01

60

43.13

270.14

71.4

2. Achiziție echipamente

5315.82

1405

1010.01

6325.82

1671.95

3. Lucrări de construcții montaj

340.52

90

64.7

40521

107.1

4. Probe

11.35

J

2.16

13.51

3.57

5. PTF

7.57

Ț

1.44

9.00

2.38

TOTAL

5902.26

1560

1121.43

7023.69

1856,40

4. Analiza financiară

Analiza financiară Varianta 1 se lace pe baza următoarelor ipoteze:

 • -   Investiția se realizează din surse propri și surse de la bugetul local. Valoarea investiției este de 1.560.000 euro.

 • -   Durata de realizare a investiției este de 0.5 ani:

 • -  Durata de viață economică a investiției este de T~20 ani; Rata de actualizare este a=10%;

 • •  Valoarea economiilor anuale este E=810.00(1 euro/an:

Cheltuieli de întreținere'exploatare C= 7800 euro/an (0.5% an din valoarea investiției I

în aceste ipoteze valorile indicatorilor financiari sunt.'

 • -  venitul net actualizat VNA=2.142.429 euro > 0:

 • -  rata internă de rentabilitate: R1R=I 9.75% > a-10%:

 • •  durata de recuperare actualizată: DRA= 6 ani < T=20 ani.

 • -   indicele de profitabilitate: IP=2.36 > 1 (euro/curo investit):

Indicatorii financiari sunt deosebit dc favorabili și justifică pe deplin realizarea investiției

Fluxul de venituri și cheltuieli țcash-flow) este prezentat în Anexa I

CET ORADEA M Li Studiu dc Icauibiiitiitc

X'uicinbric 2008

•. ;ji za financiară Varianta 2 se lace pe baza urmat oarelor ipoteze: hncMiita >e realizează din surse prvpri >» surse dc la huuctul h>cal. Valoarea îih csi ir ici este de i~l 560.000 curo.

Durata Je realizare a «nvotițici este Jc 0.5 ani:

Durau de viată economică a intesiifici este de T=20 anii Raia de actualizare este a»5%:

* ak uivd v«.on0midi>r anuale este Ii_îi l ’J.u'O cur* am

 • -  Cheltuieli de întreținere.exploatare C= 7800 curo/an (0.5%. an din valoarea irivesliliei).

în aceste ipoteze valorile indicatorilor financiari sunt:

 • -  v unitul net actualizat: VNA-5i 159.852 euro > 0: ruta internă de rentabilitate: RlRacl9.75%>a*5%:

 • -  durata de recuperare actualizată: DfLA=^2Laui 5 T~20 ani.

 • -   indicele de profitabilitate: 1P=4.26 > 1 (euro euro investit):

Indicatorii financiari sunt deosebit de favorabili și justifica pe deplin realizarea investiției

Fluxul de venituri și cheltuieli (cash-tlou) este prezentat în Anexa 2.

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este:

1\V=I .856.400 euro. (I euro=3.7835 lei/ 11.11.2008) din care: C-M-107.100 euro Durata de realizare a investiției: D.= 6 luni:

Economia anuală de energie:

E .„=27000 Gcal=2700 u,. echivalent X10000 euro

 • -   Durata de v iață economică a investiției: 1=20 ani

 • -  Economia de energie obținută pe durau de viață economică a investiției:

E: ,=E4.,-T=54CH)00 Gcul-54000 Lp. echivalent 16.200.000 euro

 • -   Im estiția specifică:

U=INV. 1^=34.37 euro/ten

 • -   Durata de recuperare actualizată a investiției:

DRA=2.7 uni.

6. Concluzia

Investiția se recomandă in varinata tehnico-economicft analizată fiind susținută de indicatori financiari care justifică rentabilitatea și fezabilitatea investiției propuse.