Hotărârea nr. 575/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71484 din 09.07.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009.

Luând în considerare H.G. nr. 605 din 13.05.2009-privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția

Guvernului,

Văzând Adresa Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 32646/19.06.2009,

Ținând seama de adresa Companiei de Apă cu nr. nr.11649/10.06.2009,

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si

cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 litera b), alin. 4 lit. a) și ale art. 45 alin. 2 lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexelor 1, 2 atașate prezentei.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2009, conform anexei nr.3 atașată prezentei.

Art.3. Se aprobă următoarele obiective noi de investiții:

 • - Realizare pasaj pietonal subteran P-ta București-str. E. Teodoroiu proiect + execuție.;

 • - Reabilitarea rețelei de apă pe str.Oneștilor ( obiectiv de investiții realizat de Compania de apă Oradea);

 • - Elaborare SF GIS;

 • - Elaborare DALI+PT+DDE Reabilitare, modernizare și echipare Ambulatoriu Spital Clinic Neurologie si Psihiatrie

Oradea;

 • - Centru de cardiologie invaziva Viva Anima;

 • - Elaborare DTE pentru sonde de apă geotermală;

 • - Elaborare SF extindere linie tramvai Parc Eurobusiness;

- Elaborare DTE pentru managementul deșeurilor.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Economică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă

 • -  Compania de Apă

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.575 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru” .

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.1
la HCL 575/09
Propunere rectificare buget local pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanPropuneriDiferente
crt.
IVENITURI"113,529.00""127,329.00""13,800.00"
1Cote defalcate din impozitul pe venit-cod 04.02.01"113,152.00""121,552.00""8,400.00"
2Sume defalcalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - cod 11.02.06377.00477.00100.00
3Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii-cod 42.02.410.00"5,300.00""5,300.00"
IICHELTUIELI"21,389.98""35,189.98""13,800.00"
ACheltuieli curente "9,796.89""20,053.89""10,257.00"
Cap.51.02 -Autoritati executive -3.11-46.11-43.00
1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-3.11-46.11-43.00
Cap.66.02 - Sanatate 0.00"5,300.00""5,300.00"
1Cap.66.02.06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi0.00"3,200.00""3,200.00"
2Cap.66.02.08 - Servicii de sanatate publica-ASCO0.00"2,100.00""2,100.00"
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ""1,300.00""1,800.00"500.00
"Cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii""1,300.00""1,800.00"500.00
-Programul altor activitati gospodaresti - retele si hidranti de gradina aferent spatiilor verzi
CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI"8,500.00""13,000.00""4,500.00"
CAP.74.02.05.01 Salubritate"8,500.00""13,000.00""4,500.00"
BCheltuieli de capital"11,593.09""15,136.09""3,543.00"
Cheltuieli de capital AIO"3,300.00""2,400.00"-900.00
Cap.65.02 - Invatamant AIO300.00400.00100.00
Colegiul National E. Gojdu amenajari interioare300.00400.00100.00
"Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie""3,000.00""2,000.00""-1,000.00"
Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea"3,000.00""2,000.00""-1,000.00"
Cheltuieli de capital CAO755.19755.190.00
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica CAO"495.40755.19259.79
1Reabilitarea reţelei de apă pe str.Oneştilor 0.00655.19655.19
2"Reabilitare retele de apa B-dul Decebal, Oradea"495.40100.00-395.40
"Cap.74.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica CAO"259.790.00-259.79
"Reabilitare retele de apa, canal menajer şi pluvial str. Sabinelor, Oradea"259.790.00-259.79
Cheltuieli de capital PMO"7,537.90""11,980.90""4,443.00"
Cap.51.02 -Autoritati executive 91.9050.00-41.90
1Elaborare SF GIS0.0050.0050.00
2" Pachet complex de promovare turistica; Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda "91.900.00-91.90
Cap.65.02 - Invatamant "1,007.10"470.50-536.60
1"Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea"327.000.00-327.00
2Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea Liceului Teologic Greco – Catolic225.00165.00-60.00
3Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea Liceului Teoretic Aurel Lazăr157.50118.50-39.00
4"Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna"250.00187.00-63.00
5Reactualizare SF pentru modernizare Liceu Onisifor Ghibu47.600.00-47.60
Cap.66.02 - Sanatate 0.00325.00325.00
1"Elaborare DALI+PT+DDE Reabilitare, modernizare si echipare Ambulatoriu Spital Clinic Neurologie si Psihiatrie Oradea"0.00125.00125.00
2Centru de cardiologie invaziva Viva Anima0.00200.00200.00
"Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie"71.40192.40121.00
1Complexul Wellness Termal Nymphaea71.40192.40121.00
Cap.68.02 -Asigurari si asistenta sociala550.00322.00-228.00
1Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 1 str. O. Goga150.00101.00-49.00
2Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 2 str. Atelierelor150.00101.00-49.00
3"Poriectare SF+PT+CS+DDE Infiintare Centrul Respiro, str. Garii, nr. 2"250.00120.00-130.00
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica PMO""5,243.00""2,560.00""-2,683.00"
1Sistem de apa si apa uzata Oradea si Zona Metropolitana"5,000.00""2,000.00""-3,000.00"
2 SF si PTE pentru construirea unui drum interior în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness 243.00260.0017.00
3Elaborare DTE pentru sonde de apa geotermala0.00150.00150.00
4Elab SF extindere linie tramvai Parc Eurobusiness0.00150.00150.00
CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI0.00161.00161.00
1Elaborare DTE pentru managementul deseurilor0.00161.00161.00
"Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca"74.500.00-74.50
1FF - FUTURE FORTRESS54.000.00-54.00
2"Șansă forței de muncă transfrontaliere, Împreună pentru dezvoltarea talentelor "13.500.00-13.50
3Pro Motion3.000.00-3.00
4Trendy Travel4.000.00-4.00
Cap 84.02 Transporturi500.00"7,900.00""7,400.00"
Cap.84.02.03.03 Strazi500.00"7,900.00""7,400.00"
1Proiectare500.00"3,700.00""3,200.00"
2Realizare pasaj pietonal subteran P-ta Bucureşti-str. E. Teodoroiu pr.+exec0.00"4,200.00""4,200.00"
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.2
la HCL 575/09
Propunere rectificare buget local- titlul 56 pe anul 2009
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanPropuneriDiferente
crt.
IVENITURI"32,791.50""30,647.00""-2,144.50"
1 Fondul European de Dezvoltare Regionala-cod 45.02.01 "29,430.00""27,947.00""-1,483.00"
2 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat-cod 45.02.08 "3,361.50""2,700.00"-661.50
IICHELTUIELI"2,144.50"0.00"-2,144.50"
Total cheltuieli de capital"2,144.50"0.00"-2,144.50"
Cap.51.02 -Autoritati executive 429.000.00-429.00
1" Pachet complex de promovare turistica; Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda "429.000.00-429.00
Cap.65.02 - Invatamant "1,000.00"0.00"-1,000.00"
1Reabilitarea modernizarea si dotarea Colegiu Mihai Eminescu"1,000.00"0.00"-1,000.00"
"Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca"715.500.00-715.50
2FF - FUTURE FORTRESS54.000.00-54.00
"Șansă forței de muncă transfrontaliere, Împreună pentru dezvoltarea talentelor "661.500.00-661.50
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.3
la HCL 575/09
Propunere de rectificare a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
mii lei
Nr.Explicatie / obiectivPlanPropuneriDiferente
crt.
IVENITURI"5,710.63""5,142.13"-568.50
Donatii din strainatate- cod 44.08.01"5,710.63""5,142.13"-568.50
IICHELTUIELI568.500.00-568.50
Total cheltuieli de capital568.500.00-568.50
"Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica "476.000.00-476.00
Introducere utilităţi în Parcul Industrial476.000.00-476.00
"Cap. 80.08 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca"92.500.00-92.50
1Pro Motion25.000.00-25.00
2Trendy Travel40.000.00-40.00
3Added Value27.500.00-27.50