Hotărârea nr. 574/2009

privind darea acordului Municipiului Oradea pentru ipotecarea/gajarea de catre SC ECO BIHOR SRL a bunurilor rezultate in urma Contractului PPP nr. 122246 din 23.12.2003 incheiat intre Municipiul Oradea si Keviep Kft, in vederea accesarii unui credit banc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului Municipiului Oradea pentru ipotecarea/gajarea de către

SC ECO BIHOR SRL a bunurilor rezultate în urma Contractului PPP nr. 122246 din 23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft, în vederea accesării unui credit bancar

Analizând raportul de specialitate nr.71453/09.07.2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus darea acordului de către Municipiul Oradea pentru ipotecarea/gajarea de către SC ECO BIHOR SRL a bunurilor rezultate în urma Contractului PPP nr. 122246 din 23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft în vederea contractării unui credit destinat realizării celei de a II a etape a depozitului ecologic de deșeuri Oradea. Durata de rambursare a creditului nu va depăși data de 15.08.2025, data finalizării contractului de PPP nr. 122246/2003.

In considerarea prevederilor art. 11 din OG 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, art. 298 din OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, art. 17.1 din Contractul PPP 122246/2003,

În temeiul art. 36 alin 2, lit. b, d, alin.4 lit.b, alin.6, lit. a, pct. 14, art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Se dă acordul Municipiului Oradea pentru ipotecarea/gajarea de către SC ECO BIHOR SRL a bunurilor rezultate în urma Contractului PPP nr. 122246 din 23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft în vederea contractării unui credit destinat realizării celei de a II a etape a depozitului ecologic de deșeuri Oradea.

(2) Durata de rambursare a creditului nu va depăși data de 15.08.2025, data finalizării contractului de PPP nr. 122246/2003.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și SC ECO BIHOR SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Economică

  • -  SC ECO BIHOR SRL, prin grija Direcției Economice

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 574


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila