Hotărârea nr. 573/2009

Privind aprobarea abonamentului saptamânal ce se va practicata de catre RA OTL pentru transportul public de calatori in municipiul Oradea, incepând cu data de 01.08.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea abonamentului săptămânal ce se va practicata de către RA OTL pentru transportul public de călători in municipiul Oradea, începând cu data de 01.08.2009

Analizând raportul de specialitate nr.71751/10.07.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea introducerii abonamentului săptămânal ce se va practica in Municipiul Oradea pentru transportul public de calatori începând cu 01.08.2009,

In conformitate cu Contractul de Concesiune a activității de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea și Regia Autonoma Oradea Transport Local,

Luând in considerare adresa RA OTL nr. 7686/10.07.2009, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 71345/10.07.2009,

Luând în considerare prevederile art. 41, art. 42 si art. 43 din Legea 92/2007 serviciilor de transport public local,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 101/26.02.2009 privind aprobarea abonamentelor ce vor fi practicate de Regia Autonomă Transport Local Oradea pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.04.2009.

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct 14 precum și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aproba practicarea de către RA OTL, începând cu data de 01.08.2009, a abonamentului nominal - cu valabilitate de 1 săptămână pentru transportul public de călători in municipiul Oradea, la prețul de 20 lei, respectiv 10 lei pentru elevi si studenți.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si Regia Autonoma Oradea Transport Local.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu :

-Direcția Economica,

- Regia Autonoma Oradea Transport Local

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.573


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila