Hotărârea nr. 572/2009

Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L cu privire la modificarea procentuala a taxelor si chiriilor pe care RAPAS le percepe in pietele agroalimentare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L cu privire la modificarea procentuală a taxelor și chiriilor pe care RAPAS le percepe în piețele agroalimentare

Analizând Raportul de specialitate nr. 53103 din 22 mai 2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L cu privire la modificarea procentuală a taxelor și chiriilor pe care RAPAS le percepe în piețele agroalimentare,

Văzând Proiectul de hotărâre inițiat de către grupul de consilieri locali ai PD-L privind modificarea procentuală a taxelor și chiriilor pe care RAPAS le percepe în piețele agroalimentare, după cum urmează:

  • •   reducerea cu 100% pentru micii producători agricoli, asociații familiale, PFA-uri si SRL-uri care dețin certificat de producător agricol

  • •   reducerea cu 50% pentru asociațiile familiale, PFA-uri si SRL-uri care comercializează bunuri de larg consum

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b, lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.14, art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge propunerea grupului de consilieri locali ai PD-L cu privire la modificarea procentuală a taxelor și chiriilor pe care RAPAS le percepe în piețele agroalimentare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -  Grupul de consilieri PD-L din cadrul Consiliului local al municipiului Oradea

- RAPAS Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr. 572


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila