Hotărârea nr. 570/2009

privind aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului public de intretinere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de întreținere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr. 61078 din data de 16.06.2009 întocmit de către Direcția Tehnica prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de întreținere parcuri,

In conformitate cu prevederile:

 • •  Ordonanței nr. 71/2002 art.5 pct. 3 a, b privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

 • •  Legii nr. 51/ 2006 art. 1 alin. 2 lit. g, art. 8 alin. 2 lit. d ,

 • •  H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonanței de urgenta nr.71/2002,

 • •  Ordonanței de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a, alin. 6 lit.a, pct. 10, art. 45 alin.3 al Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă delegarea prin concesiune a serviciului public de întreținere parcuri si scuaruri in municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de întreținere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea prin contract de concesiune, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă caietele de sarcini privind concesionarea serviciului public de întreținere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - RAPAS Oradea

- SC RER Ecologic Service SA

- se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 iulie 2009

Nr.570


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.570/2009

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere a parcurilor si scuarurilor din municipiul Oradea prin contract de concesiune

Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea parcurilor si zonelor verzi este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale. Din anul 2000 pâna în prezent amenajarea si intretinerea parcurilor este realizata de SC RER Ecologic Service SA, , în baza contractului de prestari servicii încheiat cu Primaria Oradea.

I . Descrierea activitatii pentru care se face delegarea de gestiune

Amenajarea si intretinerea parcurilor si scuarurilor din municipiul Oradea este un serviciu public local organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale. Amplasamentele ce fac obiectul delegării serviciului public de intretinere spatii verzi sunt:

 • 1. parc 1 Decembrie

 • 2. parc Libertatii

 • 3. parc Sala Sporturilor

 • 4. parc O.Ghibu

 • 5. parc Bratianu

 • 6. parc Petofi

 • 7. scuar Piata Devei

 • 8. parc Ghioceilor

 • 9. parc Traian

Conform HG 955/15.06.2004, serviciul public de amenajare, intretinere si infrumusetare spatii verzi cuprinde urmatoarele activitati:

 • •  maturatul manual al aleilor

 • •   golirea coșurilor de hîrtii;

 • •   adunatul, colectatul si transportul gunoiului

 • •   curatatul manual al zapezii de pe alei

 • •  pregatirea terenului in vederea amenajarii suprafetelor gazonate prin:

 • -   degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate

 • -   curatarea terenului , prin sapare cu sapa la adancimea de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru

 • -   mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului.

 • -   insamantarea gazonului prin imprastiere cu mana, ingropatul cu grebla si tasarea solului

 • -   udatul suprafetelor

 • •   intretinerea peluzelor prin:

 • -   cosirea gazonului si strangerea in gramezi cu grebla, in zona de lucru

 • -   plivitul buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • -   caratul buruienilor

 • -   rectificarea marginilor la peluze prin taierea cu cazmaua a marginilor peluzei si strangerea si transportul materialului rezultat

 • •   plantarea arborilor si arbustilor ornamentali prin :

 • -   saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • -   asezarea materialului in groapa, la cele fara balot obligatoriu cu mocirlirea radacinilor

 • -   astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • -  baterea pamantului

 • -   executarea farfuriilor sau musuroaielor

 • -  primul udat

 • -   fasonatul coroanei

 • •   plantari de flori si plante anuale prin:

- transportul ghivecelor cu flori in interiorul zonei de lucru

- saparea gropilor pentru plantare

- plantarea ,udarea si acoperirea cu pamant

combaterea bolilor si dăunătorilor in plantații prin:

 • -   maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combaterea si umplerea aparatului

 • -   executarea stropirii sau prafuirii prin actionare manuala

Prin concesionarea serviciilor de amenajare, intretinere si infrumusetare a parcurilor , Primaria Oradea are ca obiectiv îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, cresterea gradului de confort urban prin:

 • -   promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • -   dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • -   protectia mediului înconjurator.

 • II. Evolutia serviciului de amenajare, intretinere parcuri si spatii verzi în perioada 2000-2009

În perioada 2000 - 2009 activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi s-a desfasurat în conformitate cu legislatia în vigoare privind atribuiile consiliului local in refacerea si protectia mediului inconjurator, protectia si                              conservarea                              parcurilor                             .

Începând cu anul 2000 serviciul de intretinere si amenajare spatii verzi a fost executat în baza contractului de prestari servicii nr 66.866 din 20.01.2000, încheiat între Primaria Municipiului Oradea si operatorul SC RER-RWE Ecologic Service SA.

În perioada 2000 - 2009 principalele activitati de intretinere si amenajare parcuri au vizat:

 • 1.  conservarea parcurilor existente prin lucrari de modernizare si reamenajare

 • 2.  dotarea parcurilor si gradinilor publice cu utilitati ( iluminat arhitectural, hidranti de udat, WC-uri publice)

 • 3.  dotarea parcurilor si gradinilor publice cu mobilier urban, constructii utilitare si decorative ( pergole, pavilioane, imprejmuiri )

Motivele care justifica realizarea delegarii gestiunii serviciului de amenajare si intretinere parcuri

Motive de ordin legislativ

Legislația în domeniul serviciilor publice de salubrizare, este reprezentată de:

 • -  HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei guvernului nr.71/2002

 • -   Ordonanta 71/2002 ,privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 • -   O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii

Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza concesionarii prin licitatie publica a serviciului de intretinere si amenajare parcuri sunt:

 • -   Personalul si organizarea operatorului de servicii.

 • -   Prin realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine selectarea unui concesionar care sa ofere raportul optim între pret (mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor.

 • -   Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Primaria Oradea va primi anual de la concesionar o redeventa. Motive de ordin social

Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locala va beneficia de o îmbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei.

Satisfacerea prezenta a nevoilor de intretinere si amenajare a parcurilor si scuarurilor din Municipiul Oradea.

Analiza serviciilor oferite

În prezent, în Municipiul Oradea, activitatea de intretinere si amenajare a parcurilor se executa de catre SC RER Ecologic Service SA, în baza contractului de prestari servicii nr. 66866/20.01.2000, încheiat între Primaria municipiului Oradea si SC RER-RWE Ecologic Service SA.

Compartimentul Protectia mediului, Spatii verzi din cadrul Primariei Oradea realizeaza activitatea de monitorizare si control a modului în care se desfasoara activitatile de intretinere si amenajare de catre prestator, prin intermediul unui coordonator de proiecte , responsabil de sectoarele din oras.

Principalele activitati desfasurate de SC RER Ecologic Service SA consta în:

 • - Întretinere, modernizare si salubrizare parcuri si zone verzi;

 • - Producerea si valorificarea materialului dendro-floricol;

 • - Reparatii si întretinere mobilier urban.

Activitatea se desfasoara pe baza contractului de prestari servicii si a comenzilor lunare transmise de Primaria Municipiului Oradea la fiecare început de luna.

Principalele activitati de intretinere si amenajare spatii verzi se desfasoara astfel:

> Lucrari de salubrizare ( adunat, colectat gunoi, maturat alei, golit cosuri) -se executa cu o frecventa zilnica in parcurile cu frecventa urbana mare si de 3 ori pe saptamana in celelalte .

> Lucrări de intretinere vegetație - se executa in funcție de sezon

 • -   Cosit gazon : in perioada aprilie - octombrie cu frecventa de cel puțin o data pe luna, funcție de condițiile meteo ( maxim 2 treceri).

 • -   Greblat frunze si crengi : in perioada septembrie- noiembrie cu o frecventa de 1-2 ori pe luna

 • -   Tuns gard viu : in perioada mai-septembrie, cu frecventa de o data pe luna pentru Ligustrum si Spirea, si o data la 2 luni pentru Buxus

 • -   Plivit - prasit buruieni: in perioada mai - octombrie , maxim 2 treceri pe luna

 • -   Mobilizat sol la 30 cm si nivelat :

 • •   pentru amenajat rondouri la sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie pentru infiintarea plantatiilor de flori anuale, luna octombrie pentru infiintarea plantatiilor de flori bianuale

 • •  pentru lucrari de semanat gazon : in perioada aprilie- octombrie

 • -   Plantat plante florale : sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie, octombrie

 • -   Plantat arbori, arbusti : in campaniile de plantari din primavara ( luna aprilie) si de toamna ( octombrie -noiembrie )

 • -   Semanat gazon: in perioada aprilie- octombrie

 • -   Udat plantatii : in perioada aprilie - septembrie

Intretinere mobilier urban si constructii utilitare : in toata perioada anului , ori de cate ori este nevoie , exceptie facand lucrarile de intretinere fantani si amenajat teren de joaca cu nisip , lucrarile care necesita turnare de beton , care se executa in perioada sfarsitul lunii martie - octombrie.

Principalele nemultumiri aparute in activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi :

 • -   lucrarile prestate , din lipsa de personal de executie, sunt inferioare din punct de vedere cantitativ si calitativ

 • -   societatea prestatoare si-a asumat mai multe sarcini care nu au putut fi insotite de resurse ceea ce a dus la o activitate haotica si greu de controlat

 • -   lipsa controlului efectuat de operator asupra echipelor de lucru si lipsa de instruire si motivare a resursei umane folosite.

 • III. Investitiile necesare pentru modernizare si extindere

Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de intretinere a parcurilor , Primaria Oradea ar trebui sa faca investitii pentru :

 • 1.  Imbunatatirea calitatii elementelor constitutive ale spatiului verde ( cai de circulatie, spatii gazonate si plantate, constructii utilitare , hidranti de udat )

 • 2.  Dotarea parcurilor cu mobilier urban adecvat (banci, cosuri de gunoi), utilitati

 • IV. Procedura de delegare a gestiunii

Primaria Municipiului Oradea a luat in considerare, in baza HG.955/2004 , a O.G. nr.71/2002 , delegarea prin contract de concesiune a serviciului public de intretinere si amenajare parcuri in municipiul Oradea.

Delegarea serviciilor de intretinere si amenajare a parcurilor se va face conform HG nr.955/15.06.2004 prin contract de concesiune. Acesta indica si etapele care trebuie realizate.

Etapa 1 - aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietelor de sarcini de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea

Etapa 2 - publicarea în Monitorul Oficial si în alte mijloace mass-media a anuntului de organizare a licitatiei deschise pentru concesionarea serviciului intretinere si amenajare spatii verzi

Etapa 3 - organizarea si desfasurarea licitatiei deschise si evaluarea ofertelor

Etapa 4 - negocierea si semnarea contractului cu cel mai bun ofertant.

 • V. Durata estimata a contractului

Durata estimata a contractului este de 1 an.

 • VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului

Termenul propus pentru încheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de intretinere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea , prin încheierea contractului cu concesionarul serviciilor de intretinere si amenajare este 1 septembrie 2009.

Oradea, 13 iulie 2009

Anexa nr. 2.1.

la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

C A I E T D E S A R C I N I

Pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere a parcului 1 Decembrie prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru concesionarea serviciul public de intretinere in parcul 1 Decembrie din municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcurilor

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcului 1 Decembrie din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

 • A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere a parcului 1 Decembrie

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere si amenajare care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere a parcului 1 Decembrie

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere si amenajare parcuri este Municipiul Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de intretinere a parcului 1 Decembrie din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

(2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate, asfaltate si dalate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, cu asigurarea transportului , cantarirea si descarcarea deseurilor in Depozitul Ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mecanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul manual propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

 • 1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

(6) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

(3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9. Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

 • 2.2.3. Udatul terenului - se realizeaza prin sistemul de irigatie automatizat existent in parc.

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiului Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa Oradea SA

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric , consumul de energie electrica va fi achitat de catre M'unicipiului Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.11. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrarile de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.13. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) ingroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.14.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei

 • j) tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.15. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 16. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulețe, înlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, înlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • d) intretinerea sistemului de irigatie automatizat

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 17. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.18. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.19. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 20. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare .

3.5. Conditii de calitate

Art. 21 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 22. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 23. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contracte cu operatorul licentiat pentru serviciul de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 24. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de intretinere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Conditii tehnice

Art. 25. - Serviciile publice de intretinere a parcului 1 Decembrie din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 26. - Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregătirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.

Art. 27. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 28. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de intretinere a parcului 1 Decembrie , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 29. - (1) Serviciul public de intretinere a parcului 1 Decembrie va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

Art. 30. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de intretinere a parcului 1 Decembrie se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 31. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 32. - (1) Durata pentru care se concesioneazaserviciile publice de intretinere a parcului 1 Decembrie din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 33. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a 5 % din valoarea contractului pe 1 an .

2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

(3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale, atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 34. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 35. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5% din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.36. - (1) Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a operațiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sancționat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90 % din volumul lucrarilor, 3 luni succesiv, se aplica penalitati de ...5...% la valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 37. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar si nu ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 38. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 39. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere zone verzi.

DIRECTOR EXECUTIV

D.Economica

Eduard Florea


DIRECTOR EXECUTIV

D.Tehnica

Mircea Ghitea


DIRECTOR EXECUTIV ADJ. Emil Bentan

L.M./ 2 ex.

ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul 1 Decembrie 1. PARC 1 DECEMBRIE

Suprafata totala parc = 76300 mp Suprafata gazon = 43900 mp

Suprafata alei dalate = 4910 mp Suprafata alei asfaltate = 9438 mp

Suprafata rondouri = 442 mp

Loc de joaca pentru copii ( 2 amplasamente) = 200 mp Banci de odihna = 140

Cosuri de gunoi = 70 buc Aparate de joaca

 • > casute lemn - 2 buc

 • >  perete catarator - 1 buc

 • >  figurine balans - 4 buc

 • > leagane-3 buc

 • > complex de joaca-2 buc

  Nr

  Crt

  Activitatea

  U.M

  Cantitatea

  Frecventa lunara (zile)

  Frecventa anuala ( luni)

  1.

  Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

  1000 mp

  43900 mp

  30

  12

  2.

  Maturat alei dalate si asfaltate

  1000 mp

  14348 mp

  30

  12

  3.

  Golit cosuri de gunoi

  Buc

  70 buc

  30

  12

  4.

  Curatat manual zapada de pe alei dalate

  Mp

  14348 mp

  7

  3

  5.

  Imprastiat material antiderapant

  mc

  1 mc

  12

  3

  6.

  Scuturat gard viu si conifere

  ora

  1 ora

  21

  3

  7.

  Greblat frunze si crengi

  100 mp

  43900 mp

  1 trecere

  4

  8.

  Cosit gazon

  100 mp

  43900 mp

  3 treceri

  6

  9.

  Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

  kg

  1372

  1

  2

  10.

  Tuns gard viu Ligustrum

  Mp

  2000 mp

  2 treceri

  5

  11.

  Tuns forme

  buc

  55

  1

  5

  12.

  Pregatit teren pentru plantat flori perene (mobilizat+nivelat)

  Mp

  442 mp

  1

  1

  13.

  Plantat flori anuale + V.M

  100 buc

  22.100 buc

  1

  1

  14.

  Semanat gazon +VM

  mp

  4300

  1

  1

  15.

  Prasit, plivit flori

  mp

  442 mp

  1

  5

  16.

  Intretinere fantana

  mp

  400 mp

  4

  7

  17.

  Taieri corectie arbori cu interventii in coronament pana la 5 crengi

  buc

  100

  1

  1

  18.

  Taieri corectie arbori cu interventii la 5-10 crengi

  buc

  100

  1

  1

  19.

  Doborat arbori

  buc

  30

  1

  1

  20.

  Paza parc

  ore

  24

  30

  12

  21.

  Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor (1-20)).

Anexa nr. 2.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

CAI ET DE S A R CI NI pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere si amenajare a parcului Libertatii prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de intretinere si amenajare a parcului Libertatii in municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare a parcurilor

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare a parcului Libertatii din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere si amenajare a parcului Libertatii

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere si amenajare care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere si amenajare a parcului Libertatii

 • (2) Autoritate concedenta a serviciului public de intretinere si amenajare parcuri este Municipiul Oradea , situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de amenajare si intretinere a parcului Libertatii din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative ( pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate, asfaltate si dalate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi,cu asigurarea transportului , cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea, ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mecanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul manual se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiate.

 • (4) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.16.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiului Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat de catre Municipiului Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.11. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

 • 2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.13. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) îngroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.14.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.15. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), construcțiilor utlitare si decorative ( pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 16. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulete, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- documentatia tehnica de executie

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 17. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.18. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.19. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 20. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 21 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 22. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 23. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contracte cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 24. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum

3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de amenajare si întreținere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 25. - Serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Libertatii din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 26. - Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 27. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 28. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Libertatii , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 29. - (1) Serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Libertatii va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 30. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de amenajare si intretinere a parcului Libertatii se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 31. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 32. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Libertatii din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere si amenajare spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 33. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a 5% din valoarea contractului pe 1 an(2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

(3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 34. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 35. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.36. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 80% din volumul lucrarilor, 3 luni succesiv, se aplica penalitati de ...5...% la valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 37. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar sin u ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 38. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 39. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere zone verzi.

ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul Libertatii

PARC LIBERTATII

Suprafata totala parc = 8450 mp

Suprafata gazon = 5500 mp

Suprafata alei asfaltate = 2400mp

Suprafata rondouri = 150 mp

Suprafata arbusti = 400 mp

Loc de joaca pentru copii ( 1amplasament) = 6 mp

Banci de odihna = 41 buc

Cosuri de gunoi = 9 buc

Aparate de joaca

Leagan dublu - 1 buc

Nr

Crt

Activitatea

U.M

Cantitatea

Frecventa lunara (zile)

Frecventa anuala ( luni)

1.

Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

1000 mp

5500 mp

30

12

2.

Maturat alei dalate si asfaltate

1000 mp

2400 mp

30

12

3.

Golit cosuri de gunoi

Buc

9 buc

70

12

4.

Curatat manual zapada de pe alei dalate

Mp

2400 mp

7

3

5.

Imprastiat material antiderapant

mc

1 mc

7

3

6.

Scuturat gard viu si conifere

ora

1 ora

7

3

7.

Greblat frunze si crengi

100 mp

5500 mp

1 trecere

4

8.

Cosit gazon

100 mp

5500 mp

3 treceri

6

9.

Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

kg

172

1

2

10.

Pregatit teren pentru plantat flori anuale (mobilizat+nivelat)

Mp

40 mp

1

1

11.

Plantat flori anuale + V.M

100 buc

2000 buc

1

1

12.

Prasit, plivit flori

mp

40 mp

1

5

13.

Taieri corectie arbori cu interventii in coronament pana la 3 crengi

buc

20

1

1

14.

Taieri corectie arbori cu interventii la 3-5 crengi

buc

20

1

1

15.

Doborat arbori

buc

5

1

1

16.

Udat plantatii

mp

5500

30

6

17.

Paza parc

ore

24

30

12

18.

Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor (1-17)).

Anexa nr. 2.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

C A I E T D E S A R C I N I pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere si amenajare a parcului Sala Sporturilor prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru concesionarea serviciul public de intretinere si amenajare in parcul Sala Sporturilor din municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare a parcurilor

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea.

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare a parcului Sala Sporturilor din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere si amenajare a parcului Sala Sporturilor

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere si amenajare care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere si amenajare a parcului Sala Sporturilor

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere si amenajare parcuri este Municipiul Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de amenajare si intretinere a parcului Sala Sporturilor din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate, asfaltate si dalate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, in pubele sau containere cu asigurarea transportului , cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecilogic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea, ( str. Matei Corvin nr.327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • d) 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mechanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul manual se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

 • 1.2.3. Colectarea deseurilor , tarnsportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

 • (4) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiului Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat de catre Municipiului Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

 • 2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) ingroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f)  baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulețe, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • d) intretinerea sistemului de irigatie automatizat

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -   certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contracte cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de amenajare si intretinere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 26. - Serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Sala Sporturilor din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Sala Sporturilor , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • 4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Sala Sporturilor va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

(3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

- sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

- sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

- sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

- sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 31. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de amenajare si intretinere a parcului Sala Sporturilor se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 32. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 33. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Sala Sporturilor din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere si amenajare spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 34. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5 % din voloarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la inceputul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 35. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 36. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.37. - (1) Pentru incâlcâri ale condițiilor de execuție a operațiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevâzute in contract, concesionarul va fi sancționat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor, 3 luni consecutiv se aplica penalitati de 5 % la valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 38. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar sin u ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 42. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere si amenajare zone verzi.

ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul Sala Sporturilor 1. PARC Sala Sporturilor

Suprafata totala parc = 10640 mp

Suprafata gazon = 10000 mp

Suprafata alei asfaltate = 640 mp Suprafata rondouri = 40 mp

Loc de joaca pentru copii = 120 mp

Banci de odihna = 13

Cosuri de gunoi = 7 buc Aparate de joaca

 • > balansoar - 1 buc

 • >  leagan - 1 buc

 • > topogan drept - 1 buc

 • >  topogan spirala - 1 buc

 • >  carusel -1 buc

  Nr

  Crt

  Activitatea

  U.M

  Cantitatea

  Frecventa lunara (zile)

  Frecventa anuala ( luni)

  1.

  Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

  1000 mp

  10000 mp

  30

  12

  2.

  Maturat alei betonate

  1000 mp

  640 mp

  30

  12

  3.

  Golit cosuri de gunoi

  Buc

  7 buc

  70

  12

  4.

  Curatat manual zapada de pe alei dalate

  Mp

  640 mp

  7

  3

  5.

  Imprastiat material antiderapant

  mc

  1 mc

  7

  3

  6.

  Greblat frunze si crengi

  100 mp

  10000 mp

  1 trecere

  4

  7.

  Cosit gazon

  100 mp

  10000 mp

  2 treceri

  6

  8.

  Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

  kg

  312

  1

  2

  9.

  Pregatit teren pentru plantat flori perene (mobilizat+nivelat)

  Mp

  40 mp

  1

  1

  10.

  Plantat flori perene + V.M

  100 buc

  160 buc

  1

  1

  11.

  Prasit, plivit flori

  mp

  160 mp

  1

  5

  12.

  Mobilizat si nivelat sol pentru semanat gazon

  mp

  5000

  1

  1

  13.

  Semanat gazon +VM

  mp

  5000

  1

  1

  14.

  Plantat arbori ornamentali foiosi + VM

  buc

  50

  1

  1

  15.

  Plantat arbusti ornamentali

  buc

  50

  1

  1

  16.

  Udat plantatii de la hidrant

  mp

  10000

  30

  6

  17.

  Paza parc

  ore

  24

  30

  12

  18.

  Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neorevazute specifice de atelier mecanic( 5% din valoarea lucrarilor de la 1 la17)

Anexa nr. 2.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

CAI ET DE S A R CI NI pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu in municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcurilor.

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcului Onisifor Ghibu din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere parcuri este Municipiul Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative ( pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate, asfaltate si dalate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi,cu asigurarea transportului, cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea, ( str. Matei Corvin nr.327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mechanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul manual se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

 • (4) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre municipiul Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat municipiul Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) îngroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative ( pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulete, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- documentatia tehnica de executie

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contract cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum

3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de întreținere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 26. - Serviciile publice de intretinere a parcului O.Ghibu din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de intretinere a parcului Onisifor Ghibu va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 31. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare si exploatare ale serviciilor de amenajare si intretinere a parcului Onisifor Ghibu se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 34. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 35. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere a parcului Onisifor Ghibu din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 36. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5% din valoarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6)  In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere, si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 37. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 38. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.39. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor, 3 luni consecutiv, se aplica penalitati de 5 % din valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 40. - (1) încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar sin u ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 41. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 42. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere si amenajare zone verzi.

ANEXA NR 1

Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul O.Ghibu

PARC O.GHIBU

Suprafata totala parc = 5720 mp

Suprafata gazon = 4820 mp

Suprafata alei betonate si asfaltate = 700 mp

Loc de joaca pentru copii ( 1amplasament) = 200 mp

Banci de odihna = 28 buc

Cosuri de gunoi = 8 buc

Aparate de joaca

Balansoar - 2 buc

Leagan dublu - 2 buc

Complex de joaca - 1 buc

Carusel orizontal - 1 buc

Nr

Crt

Activitatea

U.M

Cantitatea

Frecventa lunara (zile)

Frecventa anuala ( luni)

1.

Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

1000 mp

4820 mp

30

12

2.

Maturat alei dalate si asfaltate

1000 mp

700 mp

30

12

3.

Golit cosuri de gunoi

Buc

8 buc

30

12

4.

Curatat manual zapada de pe alei dalate

Mp

700 mp

7

3

5.

Imprastiat material antiderapant

mc

1 mc

7

3

6.

Greblat frunze si crengi

100 mp

4820 mp

1 trecere

4

7.

Cosit gazon

100 mp

4820 mp

2 treceri

6

8.

Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

kg

90

1

2

9.

Plantat arbori foiosi (diferite specii) +VM

buc

30

1

1

10.

Udat plantatii de la hidrant

mp

4820

30

6

11.

Paza parc

ore

24

30

12

12.

Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor de la 1- 11)

Anexa nr. 2.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

CAI ET DE S A R CI NI pentru delegarea gestiunii serviciului public de

întreținere a parcului I.C.Bratianu prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de intretinere a parcului I.C.Bratianu in municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcurilor

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcului I.C.Bratianu din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere si amenajare a parcului I.C.Bratianu

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere a parcului I.C.Bratianu

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere parcuri este Municipiului Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de intretinere a parcului I.C.Bratianu din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative ( pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

(2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor asfaltate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, cu asigurarea transportului, cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mechanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul manual se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate , in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiate.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate , in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiate.

(6) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

(3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

 • 2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiul Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat de catre Municipiului Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) îngroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulete, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contract cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum

3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de întreținere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 26. - Serviciul public de intretinere a parcului I.C.Bratianu din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de intretinere a parcului I.C.Bratianu , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de intretinere a parcului I.C.Bratianu va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 31. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de intretinere a parcului I.C.Bratianu se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 32. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 33. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere a parcului I.C.Bratianu din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 34. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5 5 din valoarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6)  In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 35. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 36. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.37. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor 3 luni consecutiv, se aplica penalitati de 5 % din valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 38. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar sin u ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 40. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere si amenajare zone verzi.

ANEXA NR 1

Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul I.C.Bratianu

PARC BRATIANU

Suprafata totala parc = 62750 mp

Suprafata gazon = 54500 mp

Suprafata alei asfaltate = 4230 mp

Loc de joaca pentru copii ( 1 amplasament) = 400 mp

Banci de odihna = 156 buc

Cosuri de gunoi = 29 buc

Aparate de joaca :

 • > balansoar-1 buc

 • > leagane-3 buc

 • > topogan drept - 2 buc

 • > complex de joaca - 1 buc

 • >  carusel - 1 buc

  Nr

  Crt

  Activitatea

  U.M

  Cantitatea

  Frecventa lunara (zile)

  Frecventa anuala ( luni)

  1.

  Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

  1000 mp

  54500 mp

  30

  12

  2.

  Maturat alei dalate si asfaltate

  1000 mp

  4230 mp

  20

  12

  3.

  Golit cosuri de gunoi

  Buc

  70 buc

  30

  12

  4.

  Curatat manual zapada de pe alei dalate

  Mp

  14348 mp

  7

  3

  5.

  Imprastiat material antiderapant

  mc

  1 mc

  21

  3

  6.

  Scuturat gard viu si conifere

  ora

  1 ora

  21

  2

  7.

  Greblat frunze si crengi

  100 mp

  54500 mp

  1 trecere

  4

  8.

  Cosit gazon

  100 mp

  54500 mp

  3 treceri

  6

  9.

  Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

  kg

  1703 kg

  1

  2

  10.

  Tuns gard viu Ligustrum, spirea

  Mp

  5600 mp

  1

  5

  11.

  Taieri corectie arbori cu interventii in coronament pana la 5 crengi

  buc

  200

  1

  1

  12.

  Taieri corectie arbori cu interventii la 5

  10 crengi

  buc

  200

  1

  1

  13.

  Doborat arbori

  buc

  100

  1

  1

  14.

  Decapat si nivelat teren

  mp

  1000

  1

  1

  15.

  Semanat gazon + VM

  mp

  1000

  1

  1

  16.

  Udat plantatii de la hidrant

  mp

  10000

  30

  6

  17.

  Paza parc

  ore

  24

  30

  12

  18.

  Lucrari de reparatii mobilier urban , aparate de joaca si alte cheltuieli neorevazute specifice de atelier mecanic( 5% din valoarea lucrarilor de la 1 la17)

Anexa nr. 2.6

la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

C A I E T D E S A R C I N I

pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere a parcului Petofi prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de intretinere a parcului Petofi in municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcurilor.

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcului Petofi din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere a parcului Petofi

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere a parcului Petofi.

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere si amenajare parcuri este Municipiul Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de intretinere a parcului Petofi din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate si asfaltate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, cu asigurarea transportului, cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea , (str.Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mecanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul manual se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

 • (4) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiul Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat de catre Municipiul Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) îngroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulete, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contract cu operatorul licentiat alserviciilor de salubritatein municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum

3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de întreținere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 26. - Serviciile publice de intretinere a parcului Petofi din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregătirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Petofi , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de intretinere a parcului Petofi va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -   sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

Art. 31. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de amenajare si intretinere a parcului Petofi se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 32. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 33. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Petofi din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 34. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor co9ntractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6)  In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere si amenajare a zonei respective pana la deleagrea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 35. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 36. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.37. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor, 3 luni succesiv, se aplica penalitati de 5 % din valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 38. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar si nu ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 40. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere zone verzi.

DIRECTOR EXECUTIV

D.Economica

Eduard Florea


DIRECTOR EXECUTIV

D.Tehnica

Mircea Ghitea


DIRECTOR EXECUTIV ADJ. Emil Bentan

LM /2ex

3. PARC PETOFI


ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul Petofi

Suprafata totala parc = 31200 mp

Suprafata gazon = 23000 mp

Suprafata alei pietruite = 3063 mp

Suprafata alei asfaltate = 1375 mp

Suprafata rondouri = 880 mp

Loc de joaca pentru copii ( 1 amplasament) = 300 mp

Fantana arteziana si bazin japonez = 1 buc

Banci de odihna = 95 buc

Cosuri de gunoi = 26 buc

Aparate de joaca

Leagan dublu-1 buc

Leagan cu 1 loc - 2 buc

Leagan circular -1 buc

Complex de joaca - 1 buc

Carusel - 1 buc

Nr

Crt

Activitatea

U.M

Cantitatea

Frecventa lunara (zile)

Frecventa anuala ( luni)

1.

Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

1000 mp

23000 mp

30

12

2.

Maturat alei dalate si asfaltate

1000 mp

1375 mp

30

12

3.

Golit cosuri de gunoi

Buc

26 buc

30

12

4.

Curatat manual zapada de pe alei dalate

Mp

1375 mp

7

3

5.

Imprastiat material antiderapant

mc

1 mc

14

3

6.

Scuturat gard viu si conifere

ora

1 ora

7

3

7.

Semanat gazon

mp

2300

1

1

8.

Greblat frunze si crengi

100 mp

23000 mp

1 trecere

4

9.

Cosit gazon

100 mp

23000 mp

3 treceri

6

10.

Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

kg

719

1

2

11.

Tuns gard viu Ligustrum

Mp

2350 mp

1

5

12.

Pregatit teren pentru plantat flori perene (mobilizat+nivelat)

Mp

30 mp

1

1

13.

Plantat flori anuale + V.M

100 buc

120 buc

1

1

14.

Prasit, plivit flori

mp

6000 mp

1

5

15.

Intretinere fantana

mp

80 mp

4

7

16.

Taieri corectie arbori cu interventii in coronament pana la 5 crengi

buc

100

1

1

17.

Taieri corectie arbori cu interventii la 5

10 crengi

buc

100

1

1

18.

Doborat arbori

buc

20

1

1

19.

Udat plantatii de la hidranti

mp

23000

30

6

20.

Paza parc

ore

24

30

12

21.

Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor (1-20 )).

Compartiment Prot.Mediului, Spatii Verzi

Loreta Malain

Anexa nr.2.7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

CAI ET DE S A R CI NI

pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere si amenajare a scuarului Piata Devei prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru concesionarea serviciul public de intretinere si amenajare in scuarul Piata Devei din municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare a scuarurilor

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare a scuarului Piata Devei din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere si amenajare a scuarului Piata Devei

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere si amenajare care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere si amenajare a scuarului Piata Devei

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere si amenajare scuaruri este Municipiul Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de amenajare si intretinere a scuarului Piata Devei din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in scuar se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate, asfaltae si dalate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, cu asigurarea transportului , cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea, ( str Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mechanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul manual se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate , in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a scuarurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

 • (4) Mentinerea in stare salubra a scuarurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in scuaruri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiul Oradea in baza contractului cu S. C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electricm consumul de energie electrica va fi achitat de catre Municipiul Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) îngroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot scuarursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulete, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • d) intretinerea sistemului de irigatie automatizat

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a scuarului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a scuarului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a scuarului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Scuarurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata scuarului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contract cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum

3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de amenajare si întreținere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 26. - Serviciile publice de intretinere si amenajare a scuarului Piata Devei din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de amenajare si intretinere a scuarului Piata Devei , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de amenajare si intretinere a scuarului Piata Devei va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 31. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de amenajare si intretinere a scuarului Piata Devei se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului Art. 32. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare scuaruri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 33. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere si amenajare a scuarului Piata Devei din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere si amenajare spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 34. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6)  In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubritate, intretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 35. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 36. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.37. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a scuarului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor, 3 luni succesiv, se aplica penalitati de 5 % din valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 38. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar si nu ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 40. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere si amenajare zone verzi.

ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in scuarul Piata Devei

1. SCUAR Piata Devei

Suprafata totala scuar = 3100 mp

Suprafata gazon = 2950 mp

Suprafata alei betonate = 150 mp

Banci de odihna = 8

Cosuri de gunoi = 5 buc

Nr

Crt

Activitatea

U.M

Cantitatea

Frecventa lunara (zile)

Frecventa anuala ( luni)

1.

Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

1000 mp

2950 mp

30

12

2.

Maturat alei betonate

1000 mp

150 mp

30

12

3.

Golit cosuri de gunoi

Buc

5 buc

30

12

4.

Curatat manual zapada de pe alei dalate

Mp

150 mp

7

3

5.

Imprastiat material antiderapant

mc

1 mc

7

3

6.

Greblat frunze si crengi

100 mp

2950 mp

1 trecere

4

7.

Cosit gazon

100 mp

2950 mp

2 treceri

6

8.

Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

kg

92

1

2

9.

Plantat arbori ornamentali foiosi - manopera

buc

50

1

1

10.

Udat plantatii de la hidrant

mp

2950

30

6

11.

Paza

ore

24

30

12

12.

Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor (1-11)).

Anexa nr. 2.8 la HCL nr. 570/2009

CAI ET DE S A R CI NI

Privind delegarea gestiunii serviciului public de intretinere a parcului Ghioceilor prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru concesionarea serviciul public de intretinere in parcul Ghioceilor din municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcurilor.

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcului Ghioceilor din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere a parcului Ghioceilor

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere a parcului Ghioceilor

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere parcuri este Municipiul Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor.

B. Activitatile serviciului public de intretinere a parcului Ghioceilor din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

(2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate, asfaltate si dalate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi,cu asigurarea transportului, cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C. Eco Bihor SRL Oradea, ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mecanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul manual se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat

(6) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

(3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre Municipiul Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat de catre Municipiului Oradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) ingroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei

 • j) tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

 • 2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative (fantani arteziene, pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulețe, înlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, înlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • d) intretinerea sistemului de irigatie automatizat

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Parcul se considera salubrizat si intretinut cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contract cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Conditii financiare de executie a lucrarilor Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de intretinere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Conditii tehnice

Art. 26. - Serviciile publice de intretinere a parcului Ghioceilor din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregătirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de intretinere a parcului Ghioceilor , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de intretinere a parcului Ghioceilor va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -   sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

Art. 31. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciului de intretinere a parcului Ghioceilor se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 32. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 33. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere a parcului Ghioceilor din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 34. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6)  In cazul rezilierii contractului , concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, intretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 35. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 36. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.37. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor, 3 luni succesiv, se aplica penalitati de 5 % din valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 38. - (1) încetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar sin u ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 40. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere si amenajare zone verzi.

ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul Ghioceilor

1. PARC Ghioceilor

Suprafata totala parc = 10487 mp Suprafata gazon = 9700 mp Suprafata alei asfaltate = 787 mp Suprafata rondouri = 90 mp Loc de joaca pentru copii = 200 mp Banci de odihna = 19 Cosuri de gunoi = 9 buc

Aparate de joaca

 • > leagane-2 buc

 • > complex de joaca - 1 buc

 • > topogan drept - 2 buc

 • >  carusel - 1 buc

  Nr

  Crt

  Activitatea

  U.M

  Cantitatea

  Frecventa lunara (zile)

  Frecventa anuala    (

  luni)

  1.

  Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

  1000 mp

  9700 mp

  30

  12

  2.

  Maturat alei asfaltate

  1000 mp

  787 mp

  30

  12

  3.

  Golit cosuri de gunoi

  Buc

  9 buc

  30

  12

  4.

  Curatat manual zapada de pe alei dalate

  Mp

  787 mp

  7

  3

  5.

  Imprastiat material antiderapant

  mc

  1 mc

  14

  3

  6.

  Greblat frunze si crengi

  100 mp

  9700 mp

  1 trecere

  4

  7.

  Cosit gazon

  100 mp

  9700 mp

  3 treceri

  6

  8.

  Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

  kg

  303

  1

  2

  9.

  Tuns gard viu Ligustrum

  Mp

  150 mp

  1

  5

  10.

  Pregatit teren pentru plantat flori perene (mobilizat+nivelat)

  Mp

  90 mp

  1

  1

  11.

  Plantat flori perene + V.M

  100 buc

  360 buc

  1

  1

  12.

  Prasit, plivit flori

  mp

  90mp

  1

  5

  13.

  Taieri corectie arbori cu interventii in coronament pana la 3 crengi

  buc

  100

  1

  1

  14.

  Taieri corectie arbori cu interventii la 3-5 crengi

  buc

  100

  1

  1

  15.

  Doborat arbori

  buc

  30

  1

  1

  16.

  Udat plantatii

  mp

  9700

  30

  6

  17.

  Paza parc

  ore

  24

  30

  12

  18.

  Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor de la 1 - 17)

Anexa nr. 2.9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 570/2009

C A I E T D E S A R C I N I pentru delegarea gestiunii serviciului public de intretinere a parcului Traian prin contract de concesiune

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de intretinere a parcului Traian in municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcurilor.

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea.

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere a parcului Traian din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de intretinere si amenajare a parcului Traian

Art. 3. (1) Serviciul public de intretinere si amenajare care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de intretinere si amenajare a parcului Traian

 • (2) Autoritatea concedenta a serviciului public de intretinere si amenajare parcuri este Municipiul Oradea , situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

B. Activitatile serviciului public de amenajare si intretinere a parcului Traian din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative .

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor asfaltate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi,cu asigurarea transportului, cantarirea si descarcarea deseurilor in depozitul ecologic administrat de S.C.Eco Bihor SRL Oradea, ( str. Matei Corvin nr. 327) in baza contractului detinut de concesionar cu operatorul licentiat pentru serviciul public de salubrizare in municipiului Oradea.

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual sau mechanic al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

 • (3) Maturatul manual se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a parcurilor , suprafete prevazute in anexa 1

(2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

 • (3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- adunatul si precolectarea deseurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

- golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

- spalarea cosurilor de gunoi

- descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate, in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate licentiat.

 • (4) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

 • a) (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele ope , taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata sau putin ingropate.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.11.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

Volumul de apa necesar udarii se asigura prin reteaua existenta contorizata si se achita de catre municipiul Oradea in baza contractului cu S.C. Compania de Apa SA Oradea.

In cazul in care instalatia de udare este actionata electric, consumul de energie electrica va fi achitat de catre MunicipiulOradea, potrivit contractului pe care il detine cu furnizorul.

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.13. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.14. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) îngroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.15.Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i)  fasonatul coroanei

 • j)  tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.16. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), construcțiilor utlitare si decorative

3.1. Descrierea activitatii

Art. 17. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

(2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulete, inlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completarea fondului existent

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

- ordin de lucru

- documentatia tehnica de executie

- certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

- asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

- asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • 3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca

Art. 18. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.19. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

3.3. Cantitati de lucru

Art.20. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatea lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 21. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare

3.5. Conditii de calitate

Art. 22 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 23. - Operatorul isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate , avand in vedere ca suprafata parcului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinuta prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 24. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

(3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretențiile initiate de terte parti si formulate împotriva prestatorului - daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contract cu operatorul licentiat al serviciilor de salubritate in municipiul Oradea pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 25. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum

3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de amenajare si întreținere spatii verzi din municipiul Oradea

4.1. Condiții țehnice

Art. 26. - Serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Traian din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 27. - Toate masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 28. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Traian , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de amenajare si intretinere a parcului Traian va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -   sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -   sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 31. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare si exploatare ale serviciilor de amenajare si intretinere a parcului Traian se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 32. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de intretinere si amenajare parcuri.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 33. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de intretinere si amenajare a parcului Traian din municipiul Oradea este de 1 an.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere si amenajare spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 34. - (1) Redeventa anuala este echivalentul in lei a sumei de 5 % din valoarea contractului pe 1 an.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii dă dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

 • (5) Nerespectarea de catre contractant a obligatiilor contractuale atrage dupa sine rezilierea contractului si raspunderea materiala a partii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului, concesionarul va asigura operatiile de salubrizare, inretinere si amenajare a zonei respective pana la delegarea serviciului catre alt operator.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 35. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 36. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 5 % din valoarea contractululi pe 1 an.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.37. - (1) Pentru incălcări ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

 • a) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei si de salubrizare a parcului, din vina exclusiva a prestaorului, va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

 • b) Daca prestatorul , din vina sa exclusiva , indeplineste programul de lucrari lunar in procent mai mic de 90% din volumul lucrarilor, 3 luni succesiv, se aplica penalitati de 5 % din valoarea lucrarilor confirmate la plata.

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 38. - (1) încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase.

(2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul in conditiile in care acesta nu este multumit in mod repetat de prestarea serviciului de catre concesionar sin u ia masuri de indreptare a neconformitatilor constatate.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 39. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 40. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de intretinere si amenajare zone verzi.

ANEXA NR 1 Lucrari de salubrizare si intretinere in parcul Traian

PARC TRAIAN

Suprafata totala parc = 5435 mp

Suprafata gazon = 3400 mp

Suprafata alei asfaltate = 1700 mp

Suprafata rondouri = 230 mp

Suprafata trandafiri = 55 mp

Suprafata arbusti =50 mp

Banci de odihna = 20 buc fonta

Cosuri de gunoi = 4 buc

Nr

Crt

Activitatea

U.M

Cantitatea

Frecventa lunara (zile)

Frecventa anuala ( luni)

1.

Adunat, colectat gunoi de pe zone verzi

1000 mp

3400 mp

30

12

2.

Maturat alei dalate si asfaltate

1000 mp

1700 mp

30

12

3.

Golit cosuri de gunoi

Buc

4 buc

30

12

4.

Curatat manual zapada de pe alei dalate

Mp

1700 mp

7

3

5.

Imprastiat material antiderapant

mc

1 mc

21

3

6.

Scuturat gard viu si conifere

ora

1 ora

7

3

7.

Greblat frunze si crengi

100 mp

3400 mp

1 trecere

4

8.

Cosit gazon

100 mp

3400 mp

3 treceri

6

9.

Imprastiat ingr. Chimice complexe +VM

kg

106

1

2

10.

Tuns gard viu Ligustrum

Mp

950 mp

1

5

11.

Tuns gard viu Buxus

mp

140

1

5

12.

Pregatit teren pentru plantat flori anuale (mobilizat+nivelat)

Mp

45 mp

1

1

13.

Plantat flori anuale + V.M

100 buc

2250 buc

1

1

14.

Prasit, plivit flori

mp

45 mp

1

5

15.

Taieri corectie arbori cu interventii la 3-5 crengi

buc

15

1

1

16.

Doborat arbori

buc

3

1

1

22.

Moblizitat si nivelat teren pentru gazonare

mp

500

1

1

23.

Semanat gazon + VM

mp

500

1

1

24.

Plantat arbori foiosi (dif,specii) + VM

buc

10

1

1

25.

Udat plantatii de la hidrant

mp

3400

30

6

26.

Paza

ore

24

30

12

27.

Lucrari de reparatii mobilier urban, aparate de joaca si alte cheltuieli neprevazute specifice de atelier mecanic ( 5% din valoarea lucrarilor (1-26 )).