Hotărârea nr. 57/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala depozitare cu birou sos. Borºului nr. 45, nr. cadastral 4696 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala depozitare cu birou sos. Borșului nr. 45, nr. cadastral 4696 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.199483 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala depozitare cu birou sos. Borșului nr. 45, nr. cadastral 4696 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.2338/23.05.2008 la solicitarea d-lui Suta Iosif, in scopul determinării condițiilor de amplasare unei clădiri cu destinația depozit , pe terenul cu nr. cad. 4696, situat pe sos. Borșului nr.45, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, parcărilor, stabilirea regimului de aliniere si de inaltime si echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul luat in considerare este amplasat in partea vestica a municipiului Oradea, pe șoseaua Borșului DN1 (E60) Oradea-Bors, partea dreapta ieșirea din oraș spre Borș, intr-o zona destinata dezvoltării de activități industriale, comerț si servicii.

Parcela studiata este parte din incinta fostei ferme SC Avicola SA, iar in prezent pe parcela nu exista construcții. Accesul de pe DN 1 la parcela este asigurat de drumul de servitute identificat cu nr. cad. 13208. Vecinătățile amplasamentului sunt parcele componente ale aceleiași incinte si care au fost vandute/inchiriate unor persoane fizice sau juridice. Clădirile existente in vecinătatea parcelei au destinația de depozite sau clădiri administrative.

Regulamentul de zonare funcționala a municipiului Oradea, situează amplasamentul in zona de folosința comerciala si servicii de tip C8 cu consum mare de teren de tip: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, depozite, etc.

Terenul identificat cu nr. cad. 4696 înscris in CF NDF nr.90161 - Oradea, in suprafața de 680,0 mp cu destinația teren intravilan, se afla in proprietatea beneficiarului Suta Iosif si sotia Suta Viorica Cristina.

Rețeaua edilitara este organizata la nivelul rețelei electrice, rețea de alimentare cu apa si rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hala depozitare cu birou sos. Borșului nr. 45, nr. cadastral 4696 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Clădirea având destinația depozit cu birou se va amplasa in limitele de construibilitate conform propunerilor din PUD, planșa U4 -Reglementari, cu următoarele caracteristici:

  • -   clădirea se va amplasa paralel cu latura lunga a parcelei, pe direcția NE-SV si retrasa la 17,03 m fata de limita sud-vestica a parcelei;

  • -   cote de gabarit ale construcției: 57,01x 7,00m;

  • -    regim de inaltime: parter;

  • -   spațiul de parcare destinat funcțiunii propuse va avea capacitatea de 12 locuri: patru locuri se vor amenaja pe parcela studiata si opt locuri de parcare de pe parcela cu nr. cad. 4695 sunt primite in regim de comodat de la SC POLL&DYA PROD SRL, potrivit contract de comodat 13/1.11.2008;

  • -    indici de utilizare ai terenului: POT max 60%, CUT max 0,59;

Organizarea circulației: accesul auto si pietonal la parcela se va realiza din sos. Borșului, prin intermediul drumului de servitute identificat cu nr. cad. 13208, ce trece adiacent terenului studiat, in condițiile stabilite prin aviz IPJ Bihor -SPR nr.268469/16.10.2008.

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa, evacuarea apelor uzate si alimentarea cu energie electrica se realizează prin racordarea la rețelele de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -    Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, dl.Suta Iosif, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 57                                                                       SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.