Hotărârea nr. 568/2009

privind modificarea titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazãr” Oradea” în „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazãr” din Oradea”, precum si aprobarea participãrii Municipiului Oradea, aprobarea contr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea” în „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea”, precum si aprobarea participării

Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul respectivului proiect care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.65.516 din 25.06.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune modificarea titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea” în „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea” precum și participarea Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul respectivului proiect care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă și se modifică titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea” în „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea”

Art.2 Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă,

Art.3. Se aprobă Studiul de fezabilitate - Proiect Complex de Investiții a obiectivului „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazar” din Oradea”, cu autorizarea Municipiului Oradea pentru aducerea oricăror modificări, solicitate de către finanțator, prezentului D.A.L.I. propus spre aprobare consiliului având următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 14.974.694 RON (3.575.363 EUR) inclusiv TVA.

 • B. Durata de realizare 3 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 14.974.694 RON (3.575.363 EUR) la cursul de 1 EUR = 4,1883 LEI, curs inforeuro pentru luna aprilie 2009.

- din care C+M= 10.408.130 RON (2.485.049 EUR)

Cheltuieli eligibile: 12.572.680 RON (3.001.857 EUR)

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 10.686.778 RON (2.551.579 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 1.634.448 RON (390.241EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 251.454 RON (60.037 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 2.369.314 RON (565.698 EUR);

 • - Alte cheltuieli neeligibile: 30.000 RON

Art.4. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 281.454 RON ( 67.200 EUR) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea”, din care alte cheltuieli neeligibile: 30.000 RON, se aprobă cheltuielile neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 2.369.314 RON (565.698 EUR), precum și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Primarul Municipiului Oradea,

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -    Direcția Economică,

 • -    Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.568


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila