Hotărârea nr. 567/2009

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare ºi extindere pe verticalã Centrul de Cazare Temporarã nr. 1” Oradea care va fi depus în c

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64757/24.06.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit. pct2 și art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Art.2 Se aprobă Studiul de fezabilitate - Proiect Complex de Investiții pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1” Oradea având următorii indicatori tehnico-economici:

  • A. Valoarea Totală a proiectului: 3.497.386 RON (835.037 EUR) inclusiv TVA

  • B. Durata de realizare 2 ani

  • C. Finanțarea investiției:

i                                              !

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 3.497.386 RON (835.037 EUR) la cursul 1 EUR = 4,1883 LEI, curs inforeuro pentru luna aprilie 2009.

  • - din care C+M = 2.245.287 RON (536.086 EUR)

Cheltuieli eligibile: 2.936.840 RON (701.201 EUR)

  • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 2.496.314 RON (596.021 EUR);

  • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 381.789 RON (91.156 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 58.737 RON (14.024 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

  • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 553.746 RON (132.213 EUR);

  • - Dotări PSI: 6.800 RON (1.623 EUR);

  • - Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 58.737 RON (14.024 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului intitulat „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1” Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 553.746 RON (132.213 EUR), dotări PSI în valoare de 6.800 Ron (1.623 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea;

Art.4. Se revocă Hotărârea de Consiliu Local nr. 495 din 2009 privind aprobarea co-finanțării, a cheltuielilor neeligibile și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr.1 ”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Direcția Economică

Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.567


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila